Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl

 

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

OGŁOSZENIA

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Oddziały przedszkolne

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagodzy

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

Laboratoria przyszłości

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

 

PROJEKTY, PROGRAMY

 

 

 

 

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY „Świetliczaki na tropie kolorów świata”

 

 W tym roku szkolnym w świetlicy realizowany był projekt „Świetliczaki na tropie kolorów świata”. Jego celem było wychowanie ucznia aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą; uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody; działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata; rozwijanie zdolności manualnych ucznia; zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce. W ramach projektu wykonane zostały następujące zadania: „Europejskie powitania” – stworzono mini słowniczek różnych form powitalnych z wybranych 30 krajów europejskich; „Wielcy malarze” – poznano sylwetki słynnych artystów malarzy z krajów europejskich – wykonano reprodukcję „Słoneczników” Vincentego van Gogha; „W dolinie Muminków – Finlandia, czyli najbardziej zalesiony teren Europy” – poznano  bohaterów książek o Muminkach i wykonano makietę „Muminki w zaczarowanym lesie”; „Igrzyska Olimpijskie” – zapoznano dzieci z historią igrzysk olimpijskich i różnymi dyscyplinami sportowymi oraz zorganizowano miniolimpiadę w świetlicy. Ponadto poznano kraj Andersena i klocków Lego – Danię –zebrano ciekawostki o kraju, zapoznano z wybranymi baśniami Hansa Christiana Andersena i wykonano plastyczne inspiracje według pomysłu dzieci. Odbył się też świetlicowy konkurs na najciekawszą budowlę z klocków. W module dotyczącym Azji zaprezentowano tradycja parzenia herbaty, wykonano z rolek po papierze i bibuły smoka chińskiego i poznano jego symbolikę; „W kraju Faraonów – Piramidy, Skarabeusze, Koty, Mumie” przygotowano egipskie hieroglify; „Śladami Stasia i Nel – spotkanie ze słoniem afrykańskim” – poznano ciekawostki dotyczące zwierzęcia i wykonano pracy plastycznej – wyklejankę z szarych gazet. W module związanym z Ameryką wykonano słupy totemowe z rolek po ręcznikach papierowych oraz podczas wirtualnej wizyty w Hollywood wykonano Aleję Gwiazd. W części dotyczącej Australii i Oceanii poznano wiadomości dotyczące Wielkiej Rafy Koralowej i wykonano mini akwaria ze słoików „Podwodny świat”, a także poznano symbole herbu Australii - kangura i emu i zorganizowano zabawy sportowo-ruchowe (rzuty do celu, rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku). Ostatni moduł „Kolorowy świat” dotyczył flag świata i kuchnie świata – poznano rośliny jadalne nieznane w Polsce i dokonano degustacja egzotycznych przypraw, owoców i warzyw.

Projekt realizowała: pani Elżbieta Klocek i pani Ewa Byrnas

 

 

 

 

 

 

 

 

KAŻDY INNY- WSZYSCY RÓWNI

 

21 marca to nie tylko pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Jest to również dzień zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby osób z Zespołem Downa. W ramach projektu “Każdy inny- wszyscy równi” zostały zrealizowane następujące działania. Koordynator projektu przeprowadził konkurs plastyczny “Kolorowa skarpetka”. Klasa 5 przygotowała gazetkę szkolną z informacjami na temat Zespołu Downa. W tym dniu uczniowie założyli skarpetkę “nie do pary” jako wyraz solidarności z osobami z dodatkowym chromosomem. Do akcji włączyli się również najmłodsi uczniowie z oddziałów przedszkolnych.

 

 

 

 

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

 

"Oddział przedszkolny "0" zrealizował XV edycję programu "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS". Jest to program edukacji antynikotynowej skierowany do dzieci 5,6- letnich koordynowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 

Program ma za zadanie:

 1. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

 2. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

 3. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

 4. Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

 5. Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

STRUKTURA PROGRAMU
Zajęcia dla dzieci:
Zajęcia I. Wycieczka
Zajęcia II. Co i dlaczego dymi?
Zajęcia III. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
Zajęcia IV. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
Zajęcia V. Jak unikać dymu papierosowego?

Dwa spotkania z rodzicami.

 

Wychowawca Zuzanna Jedynak"

 

 

 

 

NAWIGACJA W KAŻDĄ POGODĘ

 

Uczniowie klas starszych wezmą udział w projekcie realizowanym przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi tego projektu.

Szkolna inicjatywa profilaktyczna Nawigacja w każdą pogodę to opracowany przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej i udostępniany nieodpłatnie pakiet narzędzi badawczo-profilaktycznych. Umożliwia on wykonanie autodiagnozy środowiska szkolnego oraz realizację działań profilaktycznych opartych na wynikach tej diagnozy.

 

Cel ogólny

 Celem ogólnym Nawigacji w każdą pogodę jest poprawa kondycji psychicznej uczniów i zapobieganie problemom mogącym wynikać z jej pogorszenia (w tym m.in. przemocy, korzystaniu z substancji psychoaktywnych, uzależnieniom behawioralnym).

               

Cele szczegółowe

1. Zmotywowanie uczniów do ćwiczenia sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w tym kryzysowych (m.in: akceptacja uczuć, kierowanie własnymi zachowaniami, szukanie wsparcia)

2. Ułatwienie rodzicom i nauczycielom zrozumienia potrzeb młodzieży w różnych sytuacjach życiowych, w tym w sytuacjach kryzysowych.

3. Wzmocnienie przekonania rodziców i nauczycieli o kluczowym znaczeniu ich roli dla skutecznego wspierania kondycji psychicznej uczniów.

4. Poprawa klimatu wzajemnych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami poprzez wzbudzenie wzajemnej empatii i poczucia solidarności w obliczu wspólnie przeżywanej sytuacji kryzysowej oraz poprzez konkretne i klarowne pokazanie, jak wiele dobra i wzajemnego wsparcia zachodzi między tymi grupami w danej szkole.

 

Adresaci projektu

Podmiotem realizującym Szkolną inicjatywę profilaktyczną Nawigacja w każdą pogodę jest kadra szkoły. Z uwagi na diagnostyczny i profilaktyczny wymiar proponowanych działań, które angażują znaczną część społeczności szkolnej kluczową rolę odgrywają: dyrektor szkoły, a także pedagog/psycholog szkolny oraz wychowawcy klas. Nawigacja w każdą pogodę angażuje także uczniów, rodziców i nauczycieli z jednego lub kilku poziomów klas.

 Nawigacja w każdą pogodę przeznaczona jest dla:

• uczniów klas 6 - 8 szkoły podstawowych oraz klas 1 szkół ponadpodstawowych,

• wychowawców klas uczestniczących w programie i nauczycieli uczących w klasach objętych programem,

• pedagogów, psychologów szkolnych,

• rodziców.

 

Ogólna charakterystyka działań

Szkolna inicjatywa profilaktyczna Nawigacja w każdą pogodę może być realizowana przez kadrę szkolną zarówno w warunkach stacjonarnych jak i online. Łączy ona w sobie:

• diagnozę środowiska szkolnego (uczniowie, rodzice, nauczyciele) za pomocą aplikacji internetowej,

• bezpośrednie oddziaływanie profilaktyczne skierowane do uczniów (poprzez wychowawców oraz psychologa/pedagoga) uwzględniające wyniki badań diagnostycznych,

• spotkanie informacyjne dla rady pedagogicznej (prowadzone przez szkolnego koordynatora NWKP),

• spotkanie informacyjne dla rodziców (prowadzone przez wychowawców).

 

 

 

KAŻDY INNY- WSZYSCY RÓWNI

 

Uczniowie kl. 5, wraz z opiekunami,  w ramach projektu „Każdy inny- wszyscy równi” przygotowali szczególny kącik książek w naszej bibliotece szkolnej. Bajki Joanny Chmielewskiej opowiadają o osobach dotkniętych różnymi dysfunkcjami. Zapraszamy do lektury!  

 

 

 

 

KAŻDY INNY- WSZYSCY RÓWNI

 

 

Klasa 5 wykonała kolejne zadanie projektowe. Zajęcia poszerzyły uczniom wiedzę na temat funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących w otaczającym nas świecie. Dzieci obejrzały film o tym jak pomagać osobom niewidomych oraz film pt. „dzień z życia psa przewodnika”. Na koniec zajęć uczniowie próbowali zapisać swoje imię i nazwisko alfabetem Brailea’a. Rozpoznawali również przedmioty, posługując się tylko zmysłem dotyku. 

 

 

 
 

KAŻDY INNY- WSZYSCY RÓWNI

 

W tym roku szkolnym kl.5 bierze udział w Ogólnopolskim projekcie „Każdy inny- wszyscy równi”, którego celem jest uwrażliwienie na osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach tego projektu w dniu 6.10.2022r. obchodziliśmy Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Uczniowie ubrali się w tym dniu na zielono, aby włączyć się w akcję „17milionów” organizowaną przez fundację „Kolorowy Świat”. Pani Joanna Pietrzak przedstawiła krótką prezentację, na temat Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Uczniowie dowiedzieli się jakie są przyczyny oraz objawy tej choroby oraz jak wygląda rehabilitacja dzieci i dorosłych z MPD. 

 

 

 

 

ODZNAKA JAKOŚCI 

dla projektu eTwinning

 

"Miło mi poinformować, że nasz zeszłoroczny projekt eTwinning "Little Red Riding Hood" realizowany z grupą 4-5 latków otrzymał Krajową Odznakę Jakości Quality Label.  Odznaka Jakości jest przyznawana  projektom eTwinning , które wykazują określone krajowe i europejskie standardy. Aby móc aplikować o Krajową Odznakę Jakości projekt musiał spełniać podstawowe wymagania oraz został poddany ocenie pod kątem pięciu kryteriów merytorycznych:

-Innowacje pedagogiczne i kreatywność 

-Integracja z programem nauczania 

-Współpraca szkół partnerskich 

-Wykorzystanie technologii 

-Rezultaty, wpływ, dokumentacja.

Została również doceniona praca przedszkolaków, które otrzymały Uczniowską Odznakę Jakości- Pupil Quality Label. 

Zuzanna Jedynak"

 

 

 

INNOWACJA METODYCZNA SKETCHNOTING

 

Uczniowie klasy 5 na zajęcia z geografii uczestniczyli w realizacji innowacji metodycznej pt. Mój sposób na notatkę, poznając atrakcyjną metodę przetwarzanie i prezentowanie informacji oraz rozwijania umiejętności uczenia się.

Zapraszamy do obejrzenie efektów pracy!

 

Sketchnoting - mój sposób na notatkę”- prezentacja.pptx

 

 

 

CERTYFIKAT

 

PROJEKT ETWINNING PT. "LITTLE RED RIDDING HOOD"

 

Od marca do kwietnia 2022r. przedszkolaki z grupy 4-5 latków realizowały autorski, międzynarodowy projekt eTwinning pt. "Little Red Ridding Hood" . Założycielami jest Zuzanna Jedynak i Jokin Etxebarria (Hiszpania a dokładnie Kraj Basków). 

 

Opis projektu:

Poznanie i utrwalenie baśni „Czerwony Kapturek” poprzez wspólne działania:

1.Poznanie historii Czerwonego Kapturka.

Grupy przedszkolne wymieniają się zdjęciami i pozdrowieniami video na platformie Twinspace Nauczyciele zapoznają dzieci z baśnią „Czerwony Kapturek” w języku ojczystym oraz w języku angielskim

2. Nasza książka

Grupy partnerskie rysują ilustracje do określonych fragmentów baśni. Stworzenie e-booka w języku angielskim

3. Bajkowy słownik polsko- hiszpańsko- angielski

Partnerzy tworzą bajkowy, ilustrowany słownik w trzech językach. 

4. Wspólny teatrzyk

Nagrywanie video z mini przedstawieniem wykonanym przez dzieci. Partnerzy przygotowują zdjęcia scenek do wybranych fragmentów baśni.  Na koniec partnerzy łączą film w jedną całość.

Projekt miał na celu:

•   doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez dzieci

•   poznanie i utrwalenie popularnej baśni

•   nauka języka partnera

•   rozwój umiejętności ICT

•   zapoznanie się z rówieśnikami z innych krajów

•   rozwój zdolności plastycznych i teatralnych

•   rozwój kreatywności i twórczości dzieci.

 

Efekty naszych działań, komunikację i współpracę można zobaczyć na platformie TwinSpace w linku poniżej.

https://twinspace.etwinning.net/232826/home

 

A oto najważniejsze efekty naszej współpracy:

-Ebook

https://www.calameo.com/books/006626622d296b0ddbc97

-Słownik

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSakMDUh2oKMU9wyycqncanmAjmV1WJ2jsaySDjRaMK5YAk4eq8v5o6IqXZU9G9z8nozjewyATWAYBK/pub?start=true&loop=true&delayms=5000&slide=id.p

-"Teatrzyk"

https://www.youtube.com/watch?v=Ixs7Df1V3Tg

-Nasze szkoły

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/6/26/826/232826/files/bdbe1ca53.mp4

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/6/26/826/232826/files/b379a468b.mp4

-powitania

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/6/26/826/232826/files/c5b09862a.mp4

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/6/26/826/232826/files/b57687e27.mp4

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/6/26/826/232826/files/b56cab013.pdf

-Uczymy się polskiego, angielskiego i baskijskiego

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/6/26/826/232826/files/c489e07ea.mp4

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/6/26/826/232826/files/af992c6f7.mp4

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/6/26/826/232826/files/bc7f5074b.mp4

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/6/26/826/232826/files/be97fb82f.mp4

 

Zuzanna Jedynak

 

 

 

 
 

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA (2)

 

4-5 latki zrealizowały kolejne zadania przewidziane na tegoroczną edycję projektu "Piękna nasza Polska cała.

 

1. „Kodeks Patrioty”

2. „Być dobrym jak chleb” – zapoznanie się z etapami przygotowania chleba, upieczenie chleba jako symbolu polskiej gościnności i życzliwości.

3. „Każdy przedszkolak – Mały Patriota – Wielki Człowiek” – zapoznanie przedszkolaków z Prawami Dziecka.

4. „Biało-czerwone kodowanie” – zainicjowanie propozycji gier i zabaw, bazowanych na kodowaniu

5. „Mam chusteczkę haftowaną” - zapoznanie się z 4 znanymi zabawami ludowymi: Mam chusteczkę haftowaną, Balonik, Moja Ulijanko, Stary niedźwiedź

 

 

6. „Tańce narodowe” – zapoznanie się z historią tańców polskich, nauka i zaprezentowanie dwóch z nich: Polonez i Krakowiak.

 

 

7. „Szła kolęda w noc grudniową” – zorganizowanie wspólnego kolędowania, przypomnienie dawnych pastorałek i tradycji bożonarodzeniowych

8. „W starym kinie” – zabawa tematyczna i projekcje dawnych dobranocek "Miś z okienka" i "Jacek i Agatka"

 

 

 

 

PODSUMOWANIE „PROGRAMU Z PANDĄ”

 

Od 1 kwietnia do 15 grudnia 2021 roku w klasie 6A,B był realizowany projekt ekologiczny „Program z Pandą” we współpracy z WWF Polska.

Uczniowie podczas lekcji wychowawczych realizowali  wybraną ścieżkę „Niedźwiedzia brunatnego” według scenariuszy przygotowanych  przez autorów programu. Poznali bliżej  „wielką trójkę” drapieżników: rysia, niedźwiedzia brunatnego i wilka, inne zwierzęta naszych lasów oraz mieszkańców Bałtyku. Zapoznali się z zależnościami występującymi w przyrodzie. Sporo miejsca poświęcono niedźwiedziom polarnym, które ze względu na zmiany klimatyczne są gatunkiem zagrożonym.

Uczniowie wykonali piękne maskotki -  foki z filcu, polarne pacynki- myjki do kąpieli, a także ozdoby choinkowe z motywem  białego niedźwiedzia, które zawisły na klasowej choince.

W ramach projektu odbyło się spotkanie szóstoklasistów z przyrodnikiem – Panem Danielem Urbaniakiem, pracownikiem TPN i GPN, a także  fotografem.

Uczestnicy projektu bardzo  chętnie angażowali się we wszystkie zaplanowane działania. Na zakończenie projektu, dyrekcja, opiekun, nauczyciel plastyki oraz uczniowie otrzymali  dyplomy uczestnictwa w „Programie z Pandą” przygotowane przez Fundację WWF Polska.

                                                                                                                                                       Opiekun projektu: Renata Sojda

 

 

 

PROGRAM "AKADEMIA KICI KOCI"

 

Klasa "0" wzięła udział w programie "Akademia Kici Koci". To był bardzo miło spędzony czas.

                                                                                                                                                       P. Piwowarska
 

1. Kicia Kocia i Witaminowe przyjęcie. Dzieci w ramach przyjęcia przygotowały pyszne i zdrowe sałatki owocowe. Później w ramach zabaw ruchowych potańczyliśmy do ulubionych przedszkolnych piosenek.

 

 

2. Kicia Kocia i spacer. Dzieci w ramach tego zadania, spacerowały po najbliższej okolicy oraz oglądały prezentację co w okolicy mamy ciekawego. Następnie każde narysowało to co najbardziej utkwiło im w pamięci i stworzyliśmy pamiętnik spacerowy.

 

 

3. Kicia Kocia i śnieg. To zadanie sprawiło dzieciom najwięcej frajdy. To były świetne warsztaty sensoryczne. Dzieci w ramach wyzwania miały stworzyć z mąki i wody sztuczny śnieg.

 

 

4. Recepta Kici Koci. Z akademii otrzymaliśmy książkę pt. "Kicia Kocia jest chora", podczas zajęć przeczytaliśmy ją, a następnie rozmawialiśmy jak uchronić się przed chorobą oraz co robić gdy już zachorujemy. Na koniec stworzyliśmy przepisy na rozgrzewającą herbatkę oraz domowy rosół.

 

 

5. Kicia  Kocia i Muzyka. W tym zadaniu dzieci stworzyły własne instrumenty muzyczne. Następnie zrobiły zaproszenia dla młodszych przedszkolaków, które zaprosiły na swój koncert. To była prawdziwa uczta dla ucha.


 


 

 

 

 

   
 

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

 

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną odsłoną projektu "Piękna nasza Polska cała" w grupie 4-5 latków. Oto następne wykonane przez nas zadania:

 

1. Zapoznanie się, nauka i zaśpiewanie hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego.(1)  Udział w Narodowym śpiewaniu hymnu o godzinie 11:11. 

 

 

2. (Mini)Apel z okazji 11 listopada przygotowany dla przedszkolaków naszej szkoły. (3)

 

 

3. Piosenka projektowa „Piękna Nasza Polska Cała” (5)– zapoznanie się, osłuchanie i wykonanie. Śpiew i taniec z biało- czerwonymi szarfami.

 

 

4. „Folk-projekt” (12)– zaprojektowanie i wykonanie serdaczków krakowskich. Praca plastyczno- techniczna. 

 

 

5. „Dzień Mody Patriotycznej” (13)–  Pokaz mody zaprezentowany dla oddziałów przedszkolnych. Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie strojów.

 

 

 

 

 

6. „Jadą goście, jadą”(39) i „Lira korbowa, dudy i piszczałki”(40)– nauka ludowych regionalnych przyśpiewek, prezentacja stroju góralskiego i regionalnych instrumentów (piscołka, dwojniak), nawiązanie współpracy z lokalnym zespołem folkowym- Góralsko Brać z Łopusznej- spotkanie z p. Beatą.

 

7. „Szlakiem historii”(34)- cmentarz parafialny w Waksmundzie-  Kwatera wojenna Ofiar Terroru Hitlerowskiego; pomnik Pamięci pacyfikacji mieszkańców wsi Waksmund przez okupanta Hitlerowskiego; Pomnik Konfederatów Tatrzańskich; Kościół św. Jadwigi Śląskiej 

 

 

   

 

„MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ!”

 

Grupa 4-5 latków i "zerówki" realizuje w tym roku ogólnopolski program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!”. Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska. 

 

Pogadanka: kiedy warto w ciągu dnia sięgnąć po szklankę wody i Ile jest wody w organizmie. Tworzenie piramidy zdrowego żywienia.

 

 

Smaczna woda- picie różnych rodzajów wody- testowanie wody. Określanie, która woda najbardziej dziecku smakowała i oddanie głosu. Podsumowanie zadania- każdy ma swoje gusta smakowe.

 

 

 

Poznawanie właściwości wody: jej smaku, zapachu. Sprawdzanie co w niej pływa a co tonie.

 

 

Stworzenie plakatu promującego picie wody.

 

 

Wodne Wow- eksperyment z wodą

 

 

Moja kropelka wody- dzieci po wypiciu butelki wody przyklejają nakrętkę na wyciętą kroplę wody z papieru. Kiedy kropla zapełni się- czekają nagrody.

 

 

Jak pije słoń

 

 

 

Napijmy się wody- śpiewanie piosenki z pokazywaniem na melodię "Płyną statki z bananami"

 

 

   

 

Program

Hałasowi mówimy STOP

 

Na rok szkolny 2021/2022

 

   

PROGRAM ADAPTACYJNY

 

OPRACOWANY DLA DZIECI ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAKSMUNDZIE

 

   
   

Raport z projektu „Nasza Mała Ojczyzna”

w ramach programu POWER Ponadnarodowa Mobilność Uczniów

 

   
 

 

 

Projekt „Nasza Mała Ojczyzna”

w ramach

Ponadnarodowej Mobilności Uczniów

 

17 sierpnia 2020 Szkoła Podstawowa w Waksmundzie rozpoczęła realizację projektu „Nasza Mała Ojczyzna” (Our small community) w ramach Ponadnarodowej Mobilności Uczniów realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

W ramach projektu 10 uczniów Szkoły, zrekrutowanych na podstawie przygotowanego Regulaminu Rekrutacji,  wraz z dwoma opiekunami wyjedzie do szkoły partnerskiej w Rumunii, w miejscowości Magura. W trakcie wyjazdu, uczniowie klasy VI i VII będą uczestniczyć w zajęciach formalnych oraz nieformalnych wraz z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej.

Głównym celem projektu jest rozwijanie u uczniów kompetencji językowych, cyfrowych, matematycznych, przyrodniczych oraz społecznych. Uczestnictwo w projekcie  ma również na celu wzmacnianie szacunku dla tradycji oraz budowanie postaw społecznych sprzyjających ich właściwemu rozwoju. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie poznają „Małą ojczyznę” uczniów szkoły partnerskiej, czyli regionu, w którym położona jest miejscowość Magura. Nawiążą nowe przyjaźnie oraz poznają inną, odrębną kulturę. Będą mieli możliwość zaprezentowania tradycji swojego regionu, przez co wzmocnią poczucie tożsamości kulturowej, narodowej oraz regionalnej. Uczestnictwo w projekcie będzie również miało na celu wzmocnienie poczucia szacunku wobec innych osób, gdyż uczniowie poznają odrębne zwyczaje oraz tradycje. Jednocześnie będą mieli możliwość wykazania się kreatywnością, innowacyjnością oraz przedsiębiorczością. Wizyta w kraju położonym na terenie Unii Europejskiej wzbudzi u uczniów ciekawość poznawczą i jednocześnie zmotywuje do zgłębiania swojej wiedzy oraz umiejętności. W ten sposób uczestnicy projektu wykształtują postawę otwartą wobec świata oraz innych ludzi. Uczniowie uczestniczący w projekcie będą mieli możliwość usprawnienia umiejętności komunikowania się w języku obcym. Jednocześnie, uczestnictwo w ponadnarodowej mobilności będzie miało na celu przygotowanie młodych ludzi do pełnienia roli aktywnego obywatela Unii Europejskiej.

 

Uczniowie podejmą następujące działania w trakcie realizacji projektu:

 • Uczestnictwo uczniów w 20 godzinnym kursie języka angielskiego;

 • Przygotowanie prezentację pdf  "Moja mała ojczyzna";

 • Zapoznanie się z historią Hrabiego Draculi, przygotowanie scenariusza w języku angielskim do spektaklu oraz rekwizytów, które wykorzystają podczas zaplanowanego „Wieczoru Draculi” w Rumunii;

 • Uczestnictwo w lekcjach o tematyce geologicznej oraz sztukach współczesnych oraz w 4 lekcjach informatyki, które będą miały na celu zapoznanie się z narzędziami informatycznymi, służącymi do obróbki zdjęć, montowania filmów i tworzenia prezentacji multimedialnych;

 • Wyjazd uczniów i opiekunów do szkoły partnerskiej w Rumunii;

 • Wyjazd do parku Tabura de Sculptura Magura w Rumunii, gdzie uczniowie z Polski oraz szkoły partnerskiej będą brać udział w zajęciach artystycznych;

 • Żywa lekcja geologii podczas wyprawy do obszaru wulkanicznego Vulcanii Noroioși Pâclele Mici oraz Vulcanii Noroioși Pâclele Mari w Rumunii;

 • Lekcja historii na Zamku Hrabiego Draculi;

 • Przygotowanie plakatów promujących odwiedzone przez uczniów miejsca, reportaży z wyjazdu, kolażu ze zdjęć, wirtualnej mapy z miejscami odwiedzonymi przez uczniów oraz ebooków z pisanych w trakcie całego pobytu pamiętników

 • Uczestnictwo w „Wieczorze Draculi” oraz prezentacja przygotowanego wcześniej przedstawienia o Hrabim w języku angielskim;

 • Przygotowanie rzeźb z masy solnej, inspirując się tworami sztuki współczesnej, którą uczniowie mieli okazję poznać w Parku rzeźby współczesnej Tabura de Sculptura Magura. Rzeźby te zostaną zaprezentowane na wystawie w szkole oraz w formie elektronicznej galerii umieszczonej na platformie Twin Space. Uczniowie pocztą tradycyjna wysyłają również własnoręcznie wykonane kartki z pozdrowieniami.

 •   Podsumowanie projektu przed rodzicami, uczniami oraz władzami samorządowymi.

RELACJA Z POBYTU

20 czerwca rozpoczęliśmy mobilność uczniów do Rumunii. 

 

Podróż samolotem i przyjazd

 

Wizyta w szkole naszych partnerów w Rumunii, w miejscowości Magura

 

Wizyta na zamku Draculi w Branie

 

Wieczór Draculi

 

Wycieczka do Parku Rzeźby Współczesnej i wulkany błotne

 

Wycieczka do Bukaresztu

 

"Marsz rowerowy"

 

 

   

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

 

Oddział Przedszkolny "Maluchy" z powodzeniem zakończył tegoroczną przygodę z projektem "Mały Miś w świecie wielkiej literatury"

 

 

   

 

 

"Moduł VI - Mały miś i supertajny projekt"

to już ostatni moduł w tej edycji projektu. 

 

Zakończony 15 maja, czyli w „Dzień Niezapominajki” ma uzmysławiać dzieciom rolę bohaterów/autorytetów w ich życiu. Z okazji „Dnia Niezapominajki” przedszkolaki wyczarowały niespodziankę dla swojego superbohatera– kartkę z motywem tego niepozornego kwiatuszka. Adresaci byli na pewno mile zaskoczeni. „Dzień Niezapominajki” ma na celu ocalenie od zapomnienia:

• ważnych chwil w życiu

• osób

• miejsc i sytuacji

• lokalnych tradycji.

Zachęca do pielęgnowania życzliwości i pamięci o bliskich, do dostrzeżenia osób wyjątkowych, o dobrym sercu w najbliższym otoczeniu dziecka. „Supertajny projekt...” ma uczyć postawy wdzięczności i otwartości. W tym dniu nie zapominamy również o polskiej przyrodzie i przypominamy o potrzebie jej ochrony.

Etapy modułu:

1. Rozmowa z dziećmi na temat superbohaterów. Uzmysłowienie im, że: „nie każdy bohater nosi pelerynę”. Bohater to nie tylko Superman z nieziemski mocami, ale również mama, tata, babcia czy starsza siostra.

2. Przeprowadzenie zabaw mających na celu odkrycie przez dzieci własnych mocnych stron. Każde dziecko bowiem to superbohater, unikalna osobowość. Wyposażone w talenty, predyspozycje i uzdolnienia może czynić wielkie rzeczy.

a) „To umiem robić najlepiej” – rozmowa z dziećmi na temat ich umiejętności, takich jak samodzielne zakładanie butów, rysowanie, bieganie, samodzielne wykonywanie kanapek, pomaganie młodszemu rodzeństwu itd.

b) „Dłoń super-bohatera” dziecko odrysowuje swoją dłoń i w jej konturach rysuje swoją postać. Nauczyciel na poszczególnych paluszkach wpisuje cechy dziecka, które według niego określają jego supermoce.

c) „Przedszkolaki to superdzieciaki” – zabawa wzmacniająca poczucie przynależności

3. „To mój bohater...” – wymienianie osób ważnych dla dzieci

4. Wykonanie kartek dla superbohaterów z motywem niezapominajki i doręczenie ich do 15 maja.

Dodatkowo na Tablicy Ogłoszeń zawisły "Darmowe komplementy"- zachęcamy do obdarowywania miłymi słowami.

                                                                                                                                                                     Z.Jedynak

 

 

 

   

 

MISJA SPECJALNA, CZYLI KLASA VAB W  PROGRAMIE Z PANDĄ

 

Od 1 marca 2021r. klasa VAB wraz wychowawcą przystąpiła do pilotażowego Programu z Pandą, który jest realizowany we współpracy z organizacją WWF Polska. Celem programu jest zainteresowanie uczniów problemem ochrony przyrody i klimatu dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Uczniowie w ciągu roku kalendarzowego na lekcjach wychowawczych będą realizować zadania zawarte w ścieżce „Niedźwiedź brunatny”, związane z różnorodnością biologiczną i powiązaniami w przyrodzie.

                                                                                                       Renata Sojda

 

   

 

certyfikat - kliknij aby powiększyć

 

"MODUŁ V "MISIOWE LABORATORIUM CZTERECH ŻYWIOŁÓW"

 

Tą część projektu rozpoczęliśmy od poznania opowiadania "Żywiołowe rodzeństwo" A. Borowieckiej i ilustracji do tekstu. Było mnóstwo zabaw: ruchowych, dydaktycznych, rytmiczno- tanecznych. Podstawowym elementem poznana żywiołów były zabawy badawcze. Po ustaleniu zasad bezpieczeństwa, wspólnie przeprowadziliśmy kilka eksperymentów. Efekt finalny naszych działań to "Księga eksperymentów Małego Misia" w formie ebooka, która jest dopiero początkiem naszej przygody z żywiołami." Zuzanna Jedynak

 

KSIĘGA EKSPERYMENTÓW MAŁEGO MISIA: https://www.calameo.com/read/006626622216a6fdb18c2

 

 

   

 

certyfikat - kliknij aby powiększyć

 

MODUŁ IV PROJEKTU  - "ZMISIOWANY EKOKALENDARZ"

 

"Zmisiowany ekokalendarz"- moduł zakłada świętowanie w przedszkolu wybranych świąt ekologicznych, oczywiście z literackim akcentem. Dzieci wspólnie zdecydowały, które zaproponowane święta chciałyby celebrować w grupie. Wspólnie wykonaliśmy kalendarz ekologiczny, w rolkach po papierze toaletowym zostaną umieszczone zadanie zaproponowane do wykonania w danym dniu. Zorganizowaliśmy w sali Kącik ekologiczny z publikacjami książkowymi nt. ochrony środowiska (książki do codziennego czytania zgodnie z procedurami bezpieczeństwa pozostają do dyspozycji nauczyciela.) Zostały przeprowadzone zajęcia gimnastyczne pod hasłem "Segregujemy śmieci". Czytaliśmy wierszyki i zagadki ekologiczne. Zorganizowaliśmy "symulację" wywozu i segregacji śmieci. Na podsumowanie zajęć dzieci obejrzały animowany film nt. segregacji odpadów i recyklingu. Z niecierpliwością oczekujemy świętowania kolejnych dni z naszego kalendarza:)" Z. Jedynak

 

 

 
 

DBAMY O ZDROWIE Z MAŁYM MISIEM - MODUŁ III

 

Dzieci wspólnie z Małym Misiem obchodziły Światowy Dzień Mycia Rąk i Dzień Zdrowego Śniadania. Zorganizowaliśmy tymczasowy kącik zainteresowań – „Kącik zdrowia”, gromadząc w nim przedmioty dotyczące pracy lekarza. Nauczyciel zaprezentował dzieciom prawidłowy sposób mycia rąk, wspartego plakatem rekomendowanym przez GIS. Odbyły się wesołe zabawy przy piosence „Czyste ręce” oraz przeprowadziliśmy eksperyment „Dlaczego warto myć ręce?”. Dzieci rozpoczęły pierwszą przygodę z doradztwem zawodowym w przedszkolu- poznały zawód lekarza, ratownika medycznego i dietetyka. Wykonaliśmy grupową pracę plastyczną Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Ruchowej. Dodatkowo w ramach cyklicznych zajęć kulinarnych dzieci samodzielnie przygotowały swoje drugie śniadanie oraz zrobiły warzywno- owocowy sok. Wszystkie zajęcia odbyły się zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS dla przedszkoli.                      Zuzanna Jedynak

 

 

 

   

 

"MAŁY MIŚ W ŚWIECIE EMOCJI” - MODUŁ II

 

Misio Zdzisio poprzez opowiadania i wiersze wprowadza dzieci w świat emocji. Głównym celem modułu jest kształtowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie z nimi. W ramach projektu tworzymy wspólnie bazę zabaw/ćwiczeń służących do pracy nad emocjami."

 

 

 

   

 

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY - MODUŁ I

 

"Mały Miś w świecie wielkiej literatury 2020/2021"  to ogólnopolski projekt w ramach którego miłość do czytania jest przekazywana najmłodszym. Projekt ma charakter całoroczny, w trakcie którego dzieci wykonują konkretne moduły oraz realizują zadania cykliczne. Przede wszystkim "uruchomiliśmy" Kącik czytelniczy, który cieszy się niebywałym powodzeniem. Niezbędna kwarantanna książek pozwala nam na nowo cieszyć się dziecięcą literaturą. Dzieci chętnie sięgają po książeczki w trakcie relaksacji i swobodnej zabawy. Do naszej sali zawitał Gość- Misio Zdzisio, który jako "pluszak trudny do zdezynfekowania" zamieszkał na regale z książkami w bezpiecznym woreczku :). Co piątek nasz Misio wędruje do domu jednego dziecka, gdzie z rodzicami wspólnie czytają  książki. Dodatkowo zachęcamy rodziców do czytania dzieciom w szkole, ale w trochę innej formie np. poprzez czytanie online czy wysłanie nagrania filmu. Moduł 1 "Książki dzieciństwa" obejmuje wykonanie wspólnie z rodzicami "Przedszkolnej książeczki dziecięcych hitów do czytania".            

                                               Zuzanna Jedynak

 

 

   

„Mój kraj widziany moimi oczami”

 

Opis projektu:

Uczniowie przygotowują plakaty przedstawiające ulubione miejsca geograficzne, historyczne lub kulturalne w ich kraju. Każdy plakat musi zawierać krótki opis danego miejsca.

Cele projektu:

- udoskonalenie komunikacji w języku angielskim;

- pogłębienie wiedzy o krajach anglojęzycznych;

- poprawa umiejętności pracy w grupie;

- pogłębienie wiedzy pracy w grupie na dokumentach Google;

- zachęcanie uczniów do pogłębiania wiedzy o kulturach krajów Unii Europejskiej.

Projekt podzielony będzie na trzy etapy:

1. Etap zapoznania: Uczniowie nie obawiają się komunikować się rówieśnikami z innych krajów. Uczniowie zapoznają się poprzez platformę eTwinning.

2. Uczniowie rysują ulubione miejsce historyczne, kulturowe lub geograficzne w swoim kraju. Jednocześnie piszą opis tego miejsca w formacie Word.

3. Na podstawie uzyskanych informacji nauczyciele przygotowują quiz w Kahoot lub Quizzlet, który następnie zostanie rozwiązany przez uczniów.

Oczekiwane rezultaty:

- Plakaty i informacje przygotowane w formacie Word;

- Uczniowie nabywają nową wiedzę na temat kultury krajów Unii Europejskiej. Wiedza ta zostanie sprawdzona za pomocą przygotowanych testów.

   
    

 

    - SPInKaSzkolny Punkt Informacji i Kariery

 

 

   

Projekt eTwinning „Poprzez Niepodległą”

 

Uczniowie naszej szkoły, a szczególnie klasa 5b, uczestniczą w projekcie eTwinning, w którym bierze udział ponad 100 szkół z całej Polski. Założeniem projektu jest tworzenie wirtualnego przewodnika po 100 miejscowościach naszego kraju. Projekt obejmuje również: wspólne świętowanie obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, dodawanie na stronę internetową projektu zdjęć i filmów z akcji organizowanych w szkole, tworzenie i wysyłanie kartek do szkół partnerskich oraz ułożenie kalendarium pt. „Droga Polski do niepodległości”.

Więcej działań można znaleźć na stronie https://twinspace.etwinning.net/69862/home

 

 

 

 

   administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski e-mail: pk_waksmund@onet.eu

                                           aktualizacja: 6-05-2019 r.