Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941

sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl 

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

OGŁOSZENIA

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Oddziały przedszkolne

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagodzy

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

Laboratoria przyszłości

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Historia szkoły

 

1598 r.         Pierwsze wzmianki dotyczące nauczania w Waksmundzie. Kierownik otrzymywał uposażenie: 6 korcy owsa i tyle samo żyta, a w 1608 r. opłata za naukę za jednego zagrodnika wynosiła 1 grosz".

1856 r.         Została powołana szkoła trywialna w Ostrowsku i uczęszczało do niej 29 uczniów ze wsi Waksmund. Nauczanie dzieci prowadzone było w tzw. „organistówce" przez organistę

1883 r.         Gmina Waksmund pismem ówczesnego wójta zdeklarowała przynależność do szkoły w Nowym Targu.

 1893 r.        Ruszyła budowa obecnego budynku tzw. „starej szkoły". Początkowo szkoła ta miała l salę lekcyjną dla uczniów klas od trzeciej do szóstej, uczniowie klas pierwszej i drugiej naukę pobierali nadal w „organistówce". W budynku szkoły znajdowało się też mieszkanie dla kierownictwa.

1895 r.         Rozpoczęto nauczanie w nowopowstałej szkole. Naukę w wieku sześciu lub siedmiu lat w zależności od uznania rodziców w roku szkolnym 1894/95 rozpoczęło 9 dziewcząt i 13 chłopców.

1897 r.        Na wydatki związane ze szkołą władze gminy przeznaczyły 566 zł. W kolejnych latach naukę rozpoczynało po około 20 uczniów. Niektórzy z nich kształcili dalej pobierając naukę w Nowym Targu, Krakowie czy nawet na Węgrzech.

1901 r.        Rada Szkoły, która dotychczas połączona była z Radą w Ostrowsku odłączyła się i utworzyła samodzielną jednostkę w Waksmundzie.

1909 r.         Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie rozszerzenia budynku szkolnego o jedną salę lekcyjną. Już od września wszyscy uczniowie naukę pobierali w jednym budynku szkoły.

 

Stary budynek szkoły (z 1895 r.) - stan w 2009 r.

 

1922 r.         Powstał chór, koło teatralne i ognisko Związku Podhalan.  Funkcjonowała wtedy szkoła trzyklasowa z sześcioma oddziałami.

1923 r.         Rozpoczęła działalność biblioteka szkolna z kilkusetnym zbiorem książek. Mogli korzystać z niej nie tylko uczniowie szkoły ale także inni mieszkańcy wsi.

r.szk. 1930/31 Do szkoły w Waksmundzie uczęszczało 149 uczniów, a uczyło trzech nauczycieli.

 

 

1933 r.         Rada Gminy podjęła uchwałę o dobudowaniu w miejscowej szkole trzeciej sali lekcyjnej.

1937 r.         Rozpoczęto przebudowę poddasza w budynku szkolnym. Mieszkanie kierownika na dole zamieniono na sale lekcyjne.

1939 – 1945 Budynek szkoły w czasie II wojny światowej był miejscem tortur i kaźni wielu mieszkańców wsi. Tu bowiem Niemcy prowadzili przesłuchania partyzantów i ich rodzin. Dotkliwie znęcali się nad podejrzanymi mi. in. chłostali, wieszali na drzwiach, wbijali szpilki pod paznokcie. Budynek tej szkoły jest miejscem uświęconym krwią tych, którzy mieli odwagę przeciwstawić się okupantowi, walczyć o wolność i za nią ginąć. Nigdy nie wolno nam o tym zapomnieć. Lata wojny nie sprzyjały edukacji, mimo tego wg metryk szkolnych liczba uczniów rozpoczynających naukę wynosiła około trzydziestu.

1950 r.        Wydłuża się proces nauczania i trwa teraz 7 lat.

1951 r.        Został powołany Komitet Rodzicielski, który organizując zabawy pozyskiwał środki na nagrody dla uczniów.

1952 r.        Rozpoczęło działalność Szkolne Koło Sportowe oraz świetlica.

1953 r.        Rozpoczęło działalność harcerstwo.

1961 r.         Do szkoły uczęszcza 217 uczniów, z którymi pracowało sześciu na­uczycieli W szkole pod opieką nauczycieli działają: Samorząd Szkolny, Spółdzielnia Uczniowska, SKO. Szczególny nacisk kładzie się na wychowanie. Wzrasta poziom czytelnictwa wśród uczniów - średnio 10 książek rocznie na ucznia. Organizowanych jest coraz więcej wycieczek w Tatry, na Orawę, do Krakowa. Kierownik szkoły przeprowadza badania wyników nauczania, aby całościowo ukierunkować pracę dydaktyczno-wychowawczą. Uczniowie licznie biorą udział w konkursach: plastycznych, recytatorskich, wokalnych.

r.szk.1963/64 Jest pierwszym w historii tutejszej szkoły, w którym organizowane są tzw. „lekcje otwarte". Zespół pierwszoklasistów ze względu na znaczną liczebność zostaje podzielony na A i B.

r.szk.1964/65 Warsztat pracy nauczycielskiej wzbogacony zostaje o pianino, cymbały oraz instrumenty perkusyjne.

 

 

Budynek zastępczy - stan obecny

r.szk.1966/67 Zgodnie z wytycznymi władz oświatowych proces nauczania ulega wydłużeniu o 1 rok - ma trwać w sumie osiem lat. W szkole w Waksmundzie funkcjonuje 11 oddziałów, w skład których wchodzi 303 uczniów klas od pierwszej do ósmej, zaś kadrę pedagogiczną stanowi 10 osób. Pod kierownictwem nauczycieli działa Koło Fotograficzne, SKS, przeprowadza się akcje zbiórki surowców wtórnych. Rok szkolny podzielony jest na 4 okresy.

r.szk.1967/68 Zbiór pomocy dydaktycznych wzbogaca radiomagnetofon. Uczniowie pod nadzorem nauczycieli wykonywali wiele prac na rzecz wsi: porządkowanie terenu, malowanie ogrodzenia szkoły, skoczni i inne. Bardzo prężnie działała biblioteka szkolna - księgozbiór stano­wią 152 woluminy.

1972 r.         W szkole przybywa nowych organizacji i kół zainteresowań: LOP, SKS, ZHP, SKO. Liczba uczniów w roku wynosiła 338 a klasy I, III, V, VI i VII podzielone były na oddziały A i B. W związku z tym, że stary budynek szkoły nie mógł pomieścić wszystkich uczniów, od 1972 r. korzysta się z sąsiedniego budynku, powstałego z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia. Budynek miał stanowić tymczasowo obok „starej szkoły" budynek zastępczy a służył uczniom aż 34 lata.

 

1973 r.        Ogrodzono nowy teren szkoły a rok ten obfitował w wydarzenia związane z przygotowaniem bazy sportowej: powstało boisko do piłki nożnej, z którego korzystał miejscowy LZS.

r.szk.1977/78 Powstał w Waksmundzie szczep harcerski im. Kurierów Tatrzańskich

1985 r.        9 sierpnia. ustalono pierwotną lokalizację nowego budynku szkoły

r.szk.1991/92 Wprowadzono sześciostopniową skalę  ocen  osiągnięć ucznia. Została powołana Rada Szkoły, w skład której wchodzi po trzech przedstawicieli: ro­dziców, uczniów i nauczycieli. Rada Szkoły ma znaczny wkład w to, aby we wsi Waksmund dzieci pobierały naukę w godziwych warunkach, aby powstał budynek nowej szkoły. Sukcesywnie pozyskiwała środki finansowe na rzecz istniejącej szkoły, które spożytkowano. na: zakup mebli, uzupełnianie i wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej, urządzenie i wypo­sażenie pracowni komputerowej,  finansowanie działalności szkolnych kół zainteresowań, nagrody dla olimpijczyków i najlepszych uczniów.

 

1992 r.        Decyzją Rady Pedagogicznej wcho­dzi w życie Statut Szkoły Podstawowej w Waksmundzie, Regulaminy: Szkoły, Rady Pedagogicz­nej, Oceny z zachowania. Liczba uczniów wynosi 325 w 16 oddziałach. Bardzo prężnie i ze spektakularnymi osiągnięciami działał klub sportowy Torna­do zdobywając puchary w piłce nożnej, unihokeju, biegach przełajowych. Uczniowie SP Waksmund osiągają coraz lepsze wyniki również w innych dyscyplinach — zajmują pierwsze miejsca w gminnych konkursach m.in.: recytatorskim, gwary góralskiej, „Od przedszkola do Podhala".

r. szk. 2000/01  W związku ze zmianami w systemie oświatowym nauka w szkole podstawowej obejmuje dwa etapy kształcenia: pierwszy klasy I-III, drugi   IV-VI. Absolwenci klas VI kontynuują naukę w gimnazjum w Krempachach w okresie trzyletnim. Po reformie oświaty liczba uczniów SP w Waksmundzie maleje do 277 w 12 oddziałach.

2001 r.        11 stycznia zatwierdzono projekt budowy nowego budynku szkoły

2002 r.        25 września rozpoczęto prace inwestycyjne związane z budową nowej siedziby szkoły

2003 r.        22 listopada wmurowano kamień węgielny pod budowę szkoły

2006 r.        9 grudnia 2006 r. oficjalne otwarcie i poświęcenie obiektu nowej szkoły. Do nowego budynku przeprowadza się Szkoła Podstawowa

2007/2008   Gimnazjaliści z Waksmundu rozpoczynają uczęszczanie do szkoły we własnej miejscowości. Nie ma już potrzeby dowożenia uczniów do gimnazjum w Krempachach. W Waksmundzie działają niezależnie: szkoła podstawowa i gimnazjum

2008/2009    Następuje administracyjne połączenie szkoły podstawowej i gimnazjum. Nowa jednostka nosi nazwę Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie

2009/2010   Do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie w 17 oddziałach uczęszcza 328 uczniów. Klasy „0” – III szkoły podstawowej liczą 111 uczniów, klasy IV-VI szkoły podstawowej 103 uczniów, a klasy I-III gimnazjum liczą 114 uczniów.

                   Szkoła uzyskuje własną witrynę internetową, której gościem właśnie jesteś.

2014/2015   Rozpoczyna działalność oddział sportowy od klasy 4 szkoły podstawowej, o specjalnościach sportowych: piłka nożna i tenis stołowy.

2017/2018   W związku z reformą oświaty Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie zmienia nazwę na "Szkoła Podstawowa w Waksmundzie".

 

                   Opracowano na podstawie artykułu zamieszczonego w Niezależnej Gazecie Szkolnej „Szkolny Reporter” – wydanie specjalne z 9 grudnia 2006 r. autorstwa Marii Kolasy, emerytowanej nauczycielki SP Waksmund oraz dokumentacji szkolnej.

Fot. i redakcja: Henryk Zabrzewski

 

         Nowy budynek szkolny

pk_waksmund@onet.eu

administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski

aktualizacja: 1-12-2017