Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl 

 


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Oddziały przedszkolne

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagodzy

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

Laboratoria przyszłości

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE DLA RODZICÓW

   

REKRUTACJA 2024/25

 

DRUKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAKSMUNDZIE NA ROK SZKOLNY 2024/25

 

·      REGULAMIN REKRUTACJI

·      WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

·      WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

·      ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ OBWODOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

·      WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

·      DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

   

 

TYGODNIOWE JADŁOSPISY STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

29 - 30.04.2024 r.

 

6 - 10.05.2024 r.

 

   

 

Zagadnienia poruszane na lekcjach

WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

prezentacja

   

OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE - WYMAGANIA EDUKACYJNE, KRYTERIA OCEN

   

PODRĘCZNIKI DO RELIGII I WDŻ na rok szkolny 2023/24

Wykaz podręczników (pdf)

 

   

 

WYPRAWKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW 2023/2024

 

Wyprawka do oddziału maluchy (roczniki 2019, 2020) w Szkole Podstawowej w Waksmundzie 2023/2024

 

Wyprawka do oddziału „0” (roczniki 2017, 2018) w Szkole Podstawowej w Waksmundzie 2023/2024

 

WSZAWICA

 

WSZAWICA – LECZENIE I ZAPOBIEGANIE. FAKTY I MITY O WSZAWICY.

 

WSZAWICA - broszura

 

WSZAWICA - plakat

 

 

DRUKI DOTYCZĄCE OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ I SZCZEPIEŃ

 

Opieka stomatologiczna - informacja

 

Zgoda na objęcie opieką stomatologiczną - wzór

 

Szczepienia uczniów - rekomendacje dla rodziców (kliknij aby powiększyć)

 

Deklaracja szczepienia

 

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19

 

   

REGULAMIN

rekrutacji i uczestnictwa W programie współfinansowanym przez Ministerstwo

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. ,,Umiem pływać”.

 

   
 

 

INFORMACJA O FORMIE I TERMINACH KONSULTACJI Z NAUCZYCIELEM PROWADZĄCYM ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

 

   

CZAS ROZPOCZYNANIA I KOŃCZENIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 

Nr lekcji

Godziny

Przerwy

1.    

800 - 845

5

2.    

850 - 935

10

3.    

945 - 1030

5

4.    

1035 -  1120

15

5.    

1135 - 1220

15

6.    

1235 - 1320

5

7.    

1325 - 1410

5

8.    

1415 - 1500

5

9.    

1505 - 1550

5

 

 

 

INNE INFORMACJE (W TYM ARCHIWALNE)

   

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

na temat potencjalnych zagrożeń związanych
ze stosowaniem elektronicznych papierosów

 

INFORMACJA (PDF)

Materiał opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny
przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

 

   
   

- UCHWAŁA NR XXIII/222/2017 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Nowy Targ

- OBWIESZCZENIE NR V/41/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Nowy Targ

 

   

ZASADY PŁATNOŚCI za podręczniki – zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji celowej.

 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:

 

Podręcznika do klasy I, II i III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu: 

kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;

kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;

kwoty 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

 

Kwoty te stanowią dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy …”, podając klasę (I, II lub III), której dotyczy zwrot.

 

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać
od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

 

Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej: 

do języka obcego nowożytnego do klasy I, II, III szkoły podstawowej,

do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV, V szkoły podstawowej,

do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I, II gimnazjum,

 

Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.

 

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.  

W tym przypadku zwrot kosztów zakupu podręcznika rodzice powinni przekazać na rachunek bankowy szkoły/jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.”
 

 

 

PROGRAM ADAPTACYJNY OPRACOWANY DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAKSMUNDZIE

   

 

INFORMACJA O MAŁOPOLSKIM SYSTEMIE STYPENDIALNYM (do pobrania PDF)

Rodzicom i uczniom naszej szkoły polecamy odwiedzenie witryny OKEKrakow.tv, znajdującej się pod adresem http://www.okekrakow.tv/ gdzie można się zapoznać się z prezentacjami i wykładami ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, dotyczącymi m.in. nowej formuły egzaminu gimnazjalnego 2015 r., realizowanymi za pomocą technologii telewizyjnej w nowej, atrakcyjnej formie.  Niniejsza strona jest multimedialnym uzupełnieniem serwisu na głównej stronie OKE Kraków.

 

 

 administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski     e-mail: pk_waksmund@onet.eu