Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl

 

 


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

OGŁOSZENIA

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Oddziały przedszkolne

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagodzy

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

Laboratoria przyszłości

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Materiały dla nauczyciela

Do wykorzystania przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Waksmundzie

 

- Klauzula informacyjna - przepis prawa (RODO)

 

Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Waksmundzie z dnia 22 maja 2020r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Waksmundzie, wraz załącznikami.

- wersja PDF

- wersja Word

 

- UCHWAŁA NR XXII/90/2019 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendium Wójta Gminy Nowy Targ w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

- Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia Szkoły Podstawowej pdf (aktualizacja 2020 r.)

 

- Druk "rozliczenia nadliczbówek" - wersja PDF

- Druk "rozliczenia nadliczbówek" - wersja Word

- Druk "rozliczenia nadliczbówek" - wersja Word 2

- Druk "rozliczenia nadliczbówek" - wersja Excel

- Oświadczenie rodziców i ucznia o zapoznaniu się z wymaganiami edukacyjnymi standardowe - druk

- Oświadczenie rodziców i ucznia o zapoznaniu się z wymaganiami edukacyjnymi dla uczniów, którzy maja opinie lub orzeczenie z PPP - druk

- Prezentacja multiedialna "BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE"

- Arkusz "KLASYFIKACJA" do sporządzenia statystyk klasyfikacji śródrocznej i rocznej (Excel)

- Procedury dotyczące obowiązku szkolnego (aktualizacja 15.05.2018)

- Informacja dla rodziców o formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (aktualizacja 23.09.2019)

- Druk spisu inwentarzowego

 

 

Materiały dostępne po podaniu hasła

   
  Dokumenty dotyczące PPK  
  dla nauczycieli dla pracowników obsługi  
  Materiały informacyjne dla pracowników - pracodawca JSFP Materiały informacyjne dla pracowników - pracodawca JSFP  
  Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK  
  Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK  
  Deklaracja dot. wpłat podstawowych do PPK Deklaracja dot. wpłat podstawowych do PPK  
  Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK  
  Deklaracja braku zgody na transfer do PPK Deklaracja braku zgody na transfer do PPK  
  Deklaracja dot. wpłat dodatkowych do PPK Deklaracja dot. wpłat dodatkowych do PPK  
  Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK  

 

 

- Klauzula informacyjna - przesłanka umowy (RODO)

- Klauzula informacyjna - przesłanka zgody (RODO)

 

- ARKUSZ OBSERWACJI zajęć edukacyjnych – rozwijanie kompetencji kluczowych (umiejętność uczenia się)

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Waksmundzie - projekt zmian

- Rejestr wychowawcy klasy - uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną

- Arkusz samooceny motywacyjny

- Arkusze oceny zachowania (1 i 2)

- Wzór dedykacji do nagrody książkowej dla szkoły podstawowej (Word)

- Wzór arkusza dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb dziecka z opinią lub orzeczeniem PPP

- Informacja wychowawcy klasy na posiedzenie klasyfikacyjne RP - druk

- Ankieta dla ucznia dotycząca pomocy psychologiczno-pedagogicznej - druk

- Wzór strony tytułowej programu nauczania

- Protokół z przebiegu konkursu - wzór

- Dziennik zajęć dodatkowych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów (aktualizacja wrzesień 2019)

- Dziennik zajęć dodatkowych realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (aktualizacja wrzesień 2019)

- Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania i wykaz podręczników

- Monitorowanie podstawy programowej – lista kontrolna

- Oświadczenie nauczyciela o realizacji podstawy programowej

 

 

                                                     administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski e-mail: pk_waksmund@onet.eu