Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

Wydarzenia, reportaże (foto)

Wydarzenia sportowe

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagog szkolny

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

PEDAGOG SZKOLNY

rok szkolny 2020/2021

 

Harmonogram pracy pedagoga szkolnego od 1 lutego 2021r. (nauczanie zdalne)

(pokój nr 114 parter)

 

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Dyżur w szkole

1400 - 1500 800 - 1000 1030 - 1230 1600 - 1700 800 - 930

Dyżur telefoniczny*

800 - 900

-

1230 - 1300 1500 - 1600 1300 - 1400

                                                                  * tel. 18.26 539 41

 

 

Pedagog szkolny - Kto to jest i czym się zajmuje?

 

Jest osobą pracującą w szkole, która pogłębia i rozszerza oraz uzupełnia działania dydaktyczno-wychowawcze realizowane przez nauczycieli.

Pedagog organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.

Najważniejszym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń i jego dobro. Praca pedagoga polega m.in. na:

  • pomocy wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;

  • określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom;

  • zorganizowanie zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla dzieci wymagających takiej pomocy;

  • udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli:

  • koordynację działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu;

  • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;

  • współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;

  • współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);

  • prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci i młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających;

  • doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

Pedagog szkolny współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, takimi jak:

·    Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Targu

·    Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ludźmierzu

·    Poradnią Resocjalizacyjną w Nowym Targu

·    Sądem Rejonowym w Nowym Targu- Wydział III Rodzinny

·    Kuratorami Sądowymi i Społecznymi

·    Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu

·    Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu

·    Pedagogami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

   

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Jak młodzi ludzie mogą zadbać o swoje dobre samopoczucie podczas pandemii?

 

https://unicef-koronawirus.pl/psychologia/jak-zadbac-o-samopoczucie-podczas-pandemii/

 

   

 

 

LIST PODSEKRETARZA STANU W MINISTERSTWIE EDUKACJI NARODOWEJ - "CYBERBEZPIECZEŃSTWO"

 
     
     
 

Artykuły zamieszczone przez pedagoga panią Anna Szostek

 
     

artykuł 1

Stawianie wymagań a wychowanie  

artykuł 2

Uzależnienia cywilizacyjne współczesnej młodzieży  

artykuł 3

„Uparte” dzieci, negatywizm dziecięcy  

artykuł 4

Wskazania do pracy z dzieckiem leworęcznym  

artykuł 5

Jak pomóc dziecku pokonać stres?  

artykuł 6

Zasady pracy i odpoczynku dzieci i młodzieży  

artykuł 7

Uzależnienia i ich konsekwencje  

artykuł 8

Czym są dopalacze?  

artykuł 9

Poradnik prawidłowego chwytu u dzieci (nowy artykuł)  
     

 

 

 

administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski  pk_waksmund@onet.eu

5