Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

OGŁOSZENIA

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Oddziały przedszkolne

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagodzy

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

Laboratoria przyszłości

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

PEDAGOG

rok szkolny 2023/2024

 

                                                               

Pedagog szkolny

mgr Anna Szałwia

poniedziałek

środa

czwartek

piątek

14.15 – 15.00

11.20-13.05

14.15 – 15.45

13.25 – 14.25

 

godzina dostępności - wtorek: 14.15 – 15.00 

 

 

 

 

Pedagog szkolny - Kto to jest i czym się zajmuje?

 

Jest osobą pracującą w szkole, która pogłębia i rozszerza oraz uzupełnia działania dydaktyczno-wychowawcze realizowane przez nauczycieli.

Pedagog organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.

Najważniejszym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń i jego dobro. Praca pedagoga polega m.in. na:

 • pomocy wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;

 • określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom;

 • zorganizowanie zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla dzieci wymagających takiej pomocy;

 • udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli:

 • koordynację działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu;

 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;

 • współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;

 • współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);

 • prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci i młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających;

 • doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

Pedagog szkolny współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, takimi jak:

·    Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Targu

·    Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ludźmierzu

·    Poradnią Resocjalizacyjną w Nowym Targu

·    Sądem Rejonowym w Nowym Targu- Wydział III Rodzinny

·    Kuratorami Sądowymi i Społecznymi

·    Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu

·    Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu

·    Pedagogami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

 

Pedagog specjalny - kto to jest i czym się zajmuje?

 

Do zadań pedagoga specjalnego w szkole należy:

 • współpraca z nauczycielami, wychowawcami, specjalistami, rodzicami oraz uczniami,

 • rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

 • współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienie mu pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

 • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

 • udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,

 • dostosowanie sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,

 • dobór metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów,

 • prowadzenie dokumentacji - dziennik pedagoga specjalnego,

 • doskonalenie swoich kwalifikacji.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Jak młodzi ludzie mogą zadbać o swoje dobre samopoczucie podczas pandemii?

 

https://unicef-koronawirus.pl/psychologia/jak-zadbac-o-samopoczucie-podczas-pandemii/

 

 

LIST PODSEKRETARZA STANU W MINISTERSTWIE EDUKACJI NARODOWEJ - "CYBERBEZPIECZEŃSTWO"

 

   
 

Artykuły zamieszczone przez pedagoga

 

 

Stawianie wymagań a wychowanie

Uzależnienia cywilizacyjne współczesnej młodzieży

„Uparte” dzieci, negatywizm dziecięcy

Wskazania do pracy z dzieckiem leworęcznym

Jak pomóc dziecku pokonać stres?

Zasady pracy i odpoczynku dzieci i młodzieży

Uzależnienia i ich konsekwencje

Czym są dopalacze?

Poradnik prawidłowego chwytu u dzieci

Propozycje ćwiczeń do wykorzystania w pracy z dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji w edukacji wczesnoszkolnej

 

administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski  pk_waksmund@onet.eu

5