Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
szkola@spwaksmund.ugnowytarg.pl

 

 

 


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagog szkolny

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH,

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ, WARUNKI I TRYB PRZEKAZYWANIA RODZICOM INFORMACJI O POSTĘPACH I TRUDNOŚCIACH UCZNIA W NAUCE I ZACHOWANIU

 

 

II etap edukacyjny

 

język polski kl. 4

język polski kl. 5

 

język polski kl. 6

 

język polski kl. 7

 

język polski kl. 8

 

 

język angielski kl. 4

 

język angielski kl. 5

 

język angielski kl. 6

 

język angielski kl. 7ab grupa zaawansowana

 

język angielski kl. 8

 

język niemiecki kl. 7

 

język niemiecki kl. 8

matematyka kl. 4

matematyka kl. 5

 

matematyka kl. 6

 

matematyka kl. 7

matematyka kl. 8

fizyka kl. 7

 

fizyka kl. 8

 

geografia kl. 5

 

geografia kl. 6

geografia kl. 7

 

geografia kl. 8

chemia kl. 7

 

chemia kl. 8

biologia kl. 5

biologia kl. 6

biologia kl. 7

 

biologia kl. 8

 

historia kl. 4ab

 

historia kl. 5

 

historia kl. 6

 

historia kl. 7ab

 

historia kl. 8

 

WOS kl. 8

 

informatyka 4

 

informatyka 5

 

informatyka 6

 

informatyka 7

 

informatyka 8

 

przyroda kl. 4

 

edukacja dla bezpieczeństwa kl. 8

 

muzyka kl. 4-8

 

plastyka kl. 4-7

technika kl. 4, 5

 

technika kl. 6

 

wychowanie fizyczne kl. 4

 

wychowanie fizyczne kl. 5

 

wychowanie fizyczne kl. 6

 

wychowanie fizyczne kl. 7

 

wychowanie fizyczne kl. 8

 

religia kl. 4

 

religia kl. 5

 

religia kl. 6

 

religia kl. 7

 

religia kl. 8

zachowanie kl. 4

 

zachowanie kl. 5

 

zachowanie kl. 6

 

zachowanie kl. 7

 

zachowanie kl. 8

I etap edukacyjny

 

język angielski kl. 1

język angielski kl. 2a

 

język angielski kl. 2b

 

język angielski kl. 3

 

edukacja wczesnoszkolna kl. 1

 

edukacja wczesnoszkolna kl. 2

 

zdalne nauczanie kl. 2

 

edukacja wczesnoszkolna kl. 3

 

religia kl. 1

 

religia kl. 2

 

religia kl. 3

zachowanie kl. 1

 

zachowanie kl. 2

 

zachowanie kl. 3

 

 

 

 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH (zapis ze Statutu Szkoły)

WARUNKI I TRYB PRZEKAZYWANIA RODZICOM INFORMACJI O POSTĘPACH I TRUDNOŚCIACH UCZNIA W NAUCE I ZACHOWANIU  (zapis ze Statutu Szkoły)

 

 

 

 

                                                     administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski e-mail: pk_waksmund@onet.eu