otrwa inicjalizacja, prosze czekac...
Szkoła Podstawowa w Waksmundzie

Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28  

tel. (018) 26-53-941 (sekretariat) i 783 786 035 (dyrektor - służbowy)
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Klauzula informacyjna RODO  (kliknij aby otworzyć - pdf)

 


DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

OGŁOSZENIA

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Oddziały przedszkolne

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagodzy

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

Laboratoria przyszłości

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

STRONA GŁÓWNA  

Aktualności  

 

 
 

 

   

 

130 LECIE ... W NASZEJ SZKOLE ORAZ DZIEŃ DZIECKA

 

6 czerwca 2023 r. był dla naszej szkoły ważnym dniem. Obchodziliśmy dzisiaj uroczystość 130 lecia ... w naszej szkole oraz Dzień Dziecka.

Po uroczystej akademii z okazji tej ważnej rocznicy, uczniowie mieli okazję uczestniczyć w różnych atrakcjach zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka.

Więcej w zakładce Wydarzenia, reportaże (foto).

   

 

VIII Gminny Konkurs Matematyczny

„Mały Matematyk”

 

17 maja 2023 r. Szkoła Podstawowa w Waksmundzie była organizatorem VIII Gminnego Konkursu Matematycznego dla klas I-III szkół podstawowych. W konkursie wzięło udział 46 najlepszych matematyków z 18 szkół Gminy Nowy Targ. Uczniowie przez 60 minut zmagali się z zadaniami opracowanymi przez Panią Alicję Kolbusz – nauczyciela konsultanta ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej MCDN Ośrodek w Nowym Sączu. Prace sprawdzała komisja składająca się z nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych Gminy Nowy Targ.

Dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Nowy Targ – Pana Jana Smarducha zostały uroczyście wręczone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Waksmundzie - Panią Annę Szałwię.

 

Wyniki w poszczególnych kategoriach:

Klasy I

I miejsce – Krzysztof Kamoń – Szkoła Podstawowa Klikuszowa
II miejsce – Jan Pitoń – Szkoła Podstawowa Morawczyna
III miejsce – Jakub Chudoba – Szkoła Podstawowa Lasek

Klasy II

I miejsce – Blanka Stan – Szkoła Podstawowa Nowa Biała
II miejsce – Sebastian Ziemianin – Szkoła Podstawowa Obidowa
III miejsce – Oskar Myśliwiec – Szkoła Podstawowa  Waksmund

Klasy III

I miejsce – Zofia Kuros – Szkoła Podstawowa Klikuszowa
II miejsce –  Oliwier Waś – Szkoła Podstawowa Krauszów

III miejsce – Zofia Hajnos – Szkoła Podstawowa Pyzówka

 

Wszystkim laureatom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

Więcej w zakładce Informacje o konkursach

 

   
 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

 

Gmina Nowy Targ otrzymała  dotację  na zakup książek do bibliotek w Szkołach Podstawowych w Gronkowie, Klikuszowej, Knurowie, Pyzówce oraz w Waksmundzie na łączną kwotę 27 000,00 zł w ramach realizacji Priorytetu 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Priorytet 3 w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” to kontynuacja programu rządowego z lat 2016-2020. Jest realizowany jako program wspierania w latach 2021-2025  organy prowadzące szkoły podstawowe i ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Program ma na celu wzmacnianie potencjału i roli bibliotek szkolnych oraz uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych przez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami). Celem programu jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. W ramach Priorytetu 3 Programu wsparcie mogą otrzymać:

1) w Kierunku interwencji 3.1. - placówki wychowania przedszkolnego – na zakup książek dla dzieci oraz działania promujące czytelnictwo,

2) w Kierunku interwencji 3.2. - szkoły i biblioteki pedagogiczne - na zakup książek i elementów wyposażenia do bibliotek oraz działania promujące czytelnictwo.

Wsparcie finansowe otrzymała Gmina Nowy Targ  pod warunkiem zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Szkoła Podstawowa w Waksmundzie przeznaczy 70% kwoty wsparcia finansowego na zakup książek. Pozostała kwota wsparcia zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia do biblioteki szkolnej: projektora oraz czytnika kodów kreskowych.

 

 

   
 

Pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych,

dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie oraz zdrowia i nadziei na lepszą przyszłość.

Niech tegoroczna Wielkanoc przyniesie chwilę wytchnienia, beztroskie
momenty spędzone w gronie najbliższych oraz optymizm na poświąteczny czas.
W imieniu całej społeczności Szkoły Podstawowej w Waksmundzie
życzenia składają
Dyrekcja, Nauczyciele i uczniowie

 

 

   
 

 

Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny

 


Województwo Małopolskie, Departament Edukacji, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”.

 

Źródło finansowania: projekt jest dofinansowany w ramach 15 Osi Priorytetowej – REACT- EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym, Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Kwota projektu grantowego pn.; „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” w ramach 15 Osi Priorytetowej – REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 15 691 327 zł, z czego Gmina Nowy Targ otrzyma dofinansowanie w kwocie 161 250,39 .

 

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania w formie grantu wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem o przyznanie grantu tj. 100% UE.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału małopolskich organów prowadzących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi od 24 lutego 2022 r. w Ukrainie.

Realizatorem zadania grantowego jest między innymi:

·         SZKOŁA PODSTAWOWA W WAKSMUNDZIE

Grant przyznawany jest na wielowymiarowe wsparcie szkół wyłącznie w zakresie edukacyjnym, psychologicznym i sprzętowym wspomagającym edukację i rozwój uczniów m.in. poprzez:

1.      Zakup wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych, sprzętu IT, pomocy dydaktycznych niezbędnych do podjęcia przez uczniów z Ukrainy nauki w małopolskich szkołach i klasach, w tym w oddziałach przygotowawczych, do których trafiają uczniowie oraz dla uczniów kontynuujących zdalne nauczanie w systemie edukacji ukraińskiej z wykorzystaniem zasobów szkół w Małopolsce.

2.      Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów z Ukrainy podejmujących nauczanie w małopolskich szkołach, realizowane w wielu formach i na wielu płaszczyznach (spotkania indywidualne, warsztaty grupowe).

3.      Dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz zajęcia o charakterze wyrównawczo-przedmiotowym prowadzone w języku polskim.

4.      Działania o charakterze integrującym środowisko uczniów z Polski i Ukrainy, w tym:

·         grupowe zajęcia „świetlicowe”, przedmiotowe koła zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych:

·         grupowe zajęcia sportowe/taneczne/teatralne itp. zgodne z zainteresowaniami dzieci i młodzieży;

·         realizacja zadań związanych z turystyką krajową (wycieczek) promujących walory Małopolski;

·         organizacja zimowisk/półkolonii, które poza głównym celem będą działaniem wspierającym rodziców pracujących.

Działania w zakresie doskonalenia i doradztwa dla kadry placówek.

Termin realizacji grantu to okres od 01.03.2023 r. do 31.08.2023 r.

Szkoła Podstawowa w Waksmundzie otrzymała wsparcie w postaci:

1.      Zakupu wyposażenia – monitor interaktywny, tablety, pomoce dydaktyczne

2.      Wycieczki integracyjnej

3.      Kursu doskonalącego dla nauczycieli

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID – 19

 

   

 

„Umiem pływać”- nauka pływania uczniów klas od I do III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Targ

 

Na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki przyznano Gminie Nowy Targ ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowanie na realizację w 2023 roku: zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dotację w wysokości 30 000,00 zł.

Pozaszkolne zajęcia z nauki pływania na basenie rozpoczęły się 20 marca i trwać będą do 29 listopada 2023 roku. Łącznie udział w projekcie weźmie 210 dzieci z klas od I do III szkół podstawowych naszej Gminy. Do głównych założeń projektu należą: upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci, nabycie podstawowych umiejętności pływania, przeciwdziałanie i korygowanie wad postawy oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Projekt realizowany jest na krytej pływalni w MCSiR w Nowym Targu. Lekcje nauki pływania prowadzą instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje. Dla każdego ucznia przewidziano 10 wyjazdów na basen, z których każdy trwa 2 godziny lekcyjne. Uczestnicy stopniowo będą nabywać nowe umiejętności pływania. Każdy stopień będzie zakończony odpowiednim sprawdzianem przeprowadzonym przez instruktora.

Całkowity koszt finansowy zadania wynosi 90 800,00 zł. Ze środków własnych budżetu Gminy Nowy Targ pochodzić będzie 60 800,00 zł. Do kosztów projektu zalicza się: transport, wynajem pływalni i potrzebnego sprzętu, opiekę instruktora oraz ubezpieczenie uczestników zajęć.

Dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

 

   
 

VII GMINNY KONKURS LINGWISTYCZNY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WAKSMUNDZIE

 

20 marca 2023 roku, w Szkole Podstawowej w Waksmundzie odbył się VII Gminny Konkurs Lingwistyczny. 30 uczniów oraz uczennic z 17 szkół  znajdujących się na terenie Gminy Nowy Targ rozwiązywało test zawierający pytania z języka angielskiego oraz niemieckiego.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Klasa VIII

1 miejsce:                    Anna Szewczyk - SP Krempachy (41 pkt.)

2 miejsce ex aequo:      Adam Wrocławiak - SP Harklowa (37 pkt.) 

                                   Patrycja Kowalczyk - SP Dursztyn (37 pkt.)

3 miejsce:                    Filip Zoń - SP Dębno (35 pkt.)

 

Klasa VII

1 miejsce:                    Radosław Wójciak SP Dursztyn (41 pkt.)

2 miejsce ex aequo:      Kinga Wróbel SP Dębno (38 pkt.)

                                  Amelia Łabuda SP Morawczyna (38 pkt.)

3 miejsce:                    Mateusz Zimoch SP Knurów (37 pkt.)

 

Gratulacje dla wszystkich laureatów!

 

 

   

 

GMINNY PROJEKT „UMIEM PŁYWAĆ”- ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA

 

Nasza szkoła będzie uczestniczyć w organizowanym przez Wójta Gminy Nowy Targ programie „Umiem pływać” współfinansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program przeznaczony jest dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej.

 

Jeżeli chcecie Państwo, aby wasze dziecko wzięło udział w projekcie prosimy o złożenie do 14.03.2023 r.( wtorek ) w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

·       formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)

·       zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2)

·       oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach (załącznik nr 3)

Dokumenty te można pobrać jako załącznik w dzienniku Librus, będą również dostępne do uzupełnienia w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.

Informujemy Państwa, że powołana przez Dyrektora Szkoły komisja rekrutacyjna, zgodnie z  Zarządzeniem Wójta Gminy Nowy Targ z dnia 01 marca 2023 r., przeprowadzi rekrutację z uwzględnieniem zasad polityki równych szans. Priorytetowo będą traktowani uczniowie/uczennice:

·       z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

·       pochodzący z rodzin wielodzietnych,

·       nieumiejący pływać.

 

Informujemy Państwa, że powołana przez Dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna, sprawdzi kompletność złożonych wniosków, przeprowadzi ich analizę i stworzy listę uczestników oraz listę rezerwową. Liczba uczestników jest ograniczona.

 

Informacje szczegółowe dotyczące realizacji projektu przez uczniów zakwalifikowanych  zostaną przekazane w terminie późniejszym.

 

   

kliknij aby powiększyć

 

DZIEŃ OTWARTY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Waksmundzie serdecznie zaprasza przyszłych Przedszkolaków i ich Rodziców na dzień otwarty w naszych oddziałach przedszkolnych, który będzie miał miejsce 9 marca 2023 r. w godzinach od 13.00 do 14.00.

Na dzieci czeka dużo atrakcji, rodzice będą mieli okazję zapoznać się z kadrą pedagogiczną, rozkładem dnia oraz zwiedzić wnętrze budynku, w którym mieszczą się oddziały przedszkolne. W planie zabawy grupowe, zabawy z muzyką oraz prace plastyczne. Zapraszamy Rodziców do wspólnego uczestnictwa w zajęciach razem z Dziećmi.

Spotkanie takie ułatwi Państwu podjęcie decyzji o zapisie dziecka do naszych oddziałów przedszkolnych i będzie również jedną z form adaptacji dziecka do przedszkola.

PREZENTACJA

 

   

   
 

PROJEKT PROZDROWOTNY
 ”Zdrowo jem, więcej wiem”

 

Jest to już 13 edycja ogólnopolskiego projektu organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska BOŚ. Honorowy patronat nad projektem sprawuje żona Prezydenta Agata Kornhauser-Duda. Celem tego projektu jest wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat. Jest to bardzo ważne w dobie przetworzonej żywności. Istnieje bowiem duża zależność pomiędzy tym co jemy, a naszym stanem zdrowia.
Uczniowie klasy 2b wzięli udział w etapie jesienno-zimowym tego projektu. Zdobywali wiedzę o owocach i warzywach oraz zasadach zdrowego odżywiania. Uczestniczyli w wielu działaniach organizowanych w ramach projektu od października 2022r. do stycznia 2023r. Stworzyli  Piramidę Zdrowia, gry planszowe, komiksy, bajki, plakaty, wiersze, reklamy dotyczące tej problematyki. Zostały one zgrupowane w 2 albumach: „ Klasowa Encyklopedia Warzyw i Owoców” oraz „ Zespołowa Księga Owocowych i Warzywnych Historyjek”. Przygotowali i zaprezentowali przedstawienie na podstawie wiersza „Na straganie” oraz gazetkę na korytarzu. W realizację projektu zostali też zaangażowani rodzice uczniów.

 

             

   
 

Wiary, która może przenosić góry,
Nadziei, która nigdy nie zgaśnie,
Miłości, która jest światłem życia.
Niech narodziny Chrystusa zwiastują dobrą nowinę!
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

życzą

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej w Waksmundzie

 

 

   

 

 

 

 

 

41. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

 

 

13 grudnia przypada 41. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Stan wojenny w Polsce trwał od 1981 r. do 1983 r. Został wprowadzony przez Wojciecha Jaruzelskiego oraz władze komunistyczne PRL-u by zahamować aktywność społeczeństwa pragnącego zmiany ustroju państwa. Generał uzasadniał wprowadzenie stanu wojennego możliwością wkroczenia Armii Radzieckiej na teren Polski. Władzę w Polsce przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego.

W stanie wojennym została wprowadzona godzina milicyjna tzn. że w godz. 22 - 6 nie można było wychodzić z domów, a po ulicach jeździły czołgi oraz pojazdy wojskowe. Zakazano zmieniania miejsca zamieszkania oraz wprowadzono cenzurę do korespondencji. Zawieszono lub zlikwidowano różne organizacje i związki zawodowe (np. Solidarność, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Niezależne Zrzeszenie Studentów itd.). Działaczy "Solidarności" oraz opozycji politycznej internowano. Pozostali członkowie związku zawodowego utworzyli Tymczasową Komisję Koordynacyjną działającą w podziemiach i organizującą różne demonstracje, strajki w kopalniach i fabrykach.

Społeczeństwo było przeciwko stanowi wojennemu. Urządzano strajki, ludzie celowo spóźniali się do pracy, aktorzy odmawiali występów w mediach oraz filmach, ludzie rozdawali ulotki oraz malowali na budynkach hasła antyrządowe. Było coraz więcej wydawanych nielegalnych gazet, oraz rozpoczęto nadawanie radia "Solidarność".

Stan wojenny zakończył się na skutek osłabiającej się gospodarki państwa: brak produktów w sklepach, żywność na kartki, podwyższenie cen jedzenia, energii oraz opału. Został wydłużony czas pracy ludzi by unormować sytuację finansową kraju. W 1992 r. Sejm uznał wprowadzenie stanu wojennego za nielegalne.

MATERIAŁY MULTIMEDIALNE

 

                                                                         

Broszura "Dziewięciu z wujka"           Wystawa Stan wojenny 1981-1983                 Wystawa "Czas apokalipsy"             

                                                

 

Materiał filmowy "Stan wojenny"

 

Galeria zdjęć

 

 

Źródło: Internet

 

13 grudnia 2022 r. obchodzimy w naszej szkole 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Z okazji tej ważnej rocznicy obejrzeliśmy wspólnie materiały multimedialne dotyczące tych strasznych ówczesnych wydarzeń (filmy i pieśni), a także mieliśmy okazję posłuchania wspomnień i refleksji osób pamiętających tamte czasy oraz obejrzeliśmy pokaz umundurowania i sprzętu wykorzystywanego przez aparat represji. Pokaz i pogadankę przeprowadzili przedstawiciele Podhalańskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej Zgrupowania Partyzanckiego ,,Błyskawica" pod przywództwem Pana Jana Dudora. Całość spotkania przygotował i poprowadził Pan Tadeusz Jahn - nauczyciel historii naszej szkoły.

 

Więcej w zakładce Wydarzenia, reportaże (foto).

 

 

   

 

CHOINKA  ŻYCZLIWOŚCI.

            W grudniu w naszej szkole Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami przeprowadza akcję dla klas I-III i IV-VIII - "CHOINKA ŻYCZLIWOŚCI” .

            Każdy uczeń może napisać  kartkę z miłymi słowami o  koledze, koleżance z klasy lub szkoły. Nie musi to być list, wystarczy nawet jedno zdanie. Od 12-16 grudnia będzie można je wrzucić do prezentu, który znajdzie się pod choinką na korytarzu szkoły. Kartki te zostaną rozdane wszystkim uczniom podczas finału akcji (22.12.2022r.). Wtedy też na wspomnianej choince zawisną ozdoby świąteczne wykonane wspólnie i zespołowo przez klasy, na których znajdzie się jakieś hasło na temat życzliwości.

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w tej akcji bo jak powiedziała Matka Teresa z Kalkuty:  "Życzliwe słowa mogą być krótkie i łatwe do powiedzenia, ale ich echa są prawdziwie bezkresne”.

 

   
 

 

WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE

 

 

   
 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW ODDZIAŁU SPORTOWEGO

VII BIEG MEMORIAŁOWY IM. WOJCIECHA I STANISŁAWA LIGĘZÓW

13 października 2022 r. w naszej szkole obchodzono uroczyście Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła uroczysta akademia. Program artystyczny przedstawili uczniowie klasy 5. Potem były życzenia, podziękowania i refleksje.  Następnie uczniowie klasy IV sportowej złożyli uroczyste ślubowanie na flagę państwową. Po oficjalnych uroczystościach uczniowie wszystkich klas, podzieleni na kategorie wiekowe, wzięli udział w VII Biegu Memoriałowym im. Wojciecha i Stanisława Ligęzów ulicami Waksmundu.

Więcej w zakładce Wydarzenia, reportaże (foto).

 

   

 

KONKURS E-LEARNINGOWY DLA DZIECI

pt. „Bezpiecznie na wsi mamy- upadkom zapobiegamy”

 

Konkurs skierowany jest do dzieci urodzonych w latach 2008-2016, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny jest ubezpieczony w KRUS. Nagrody rzeczowe w postaci hulajnóg przewidziano dla 50 osób wylosowanych spośród tych, które wyślą do 6 listopada 2022 r. pocztą tradycyjną lub elektroniczną wymagane dokumenty i spełnią wymogi formalne.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Kasy: https://krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja

 

plakat - kliknij, aby pobrać

 

   

 

VII BIEG MEMORIAŁOWY

im. WOJCIECHA I STANISŁAWA LIGĘZÓW

 

13 października 2022 r. w Szkole Podstawowej w Waksmundzie odbędzie się VII Bieg Memoriałowy im. Wojciecha i Stanisława Ligęzów, w którym wezmą udział uczniowie klas I-VIII. Tegoroczna trasa poprowadzi tradycyjnie ulicami naszej miejscowości. Dla uczestników biegu przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody, m.in. darmowe wejścia na basen, bilety na mecze hokejowe Podhala Nowy Targ oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe medale. Zapraszamy do kibicowania na trasie biegu.

 

 

   
 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Od kampanii przedwyborczej do demokratycznych wyborów

 

       Demokracja to nie jest tylko coś, czym interesują się tylko politycy. Szczególnym sprawdzianem z demokracji są wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, które jak co roku, odbyły się w naszej szkole.

       Pierwszym działaniem podjętym przez uczniów było zgłoszenie do opiekunów S.U. swojej kandydatury.   Kolejnym ważnym elementem demokratycznych wyborów jest kampania wyborcza. W jej realizację angażują się nie tylko kandydaci, ale cała klasy „sztaby wyborcze”, tworząc plakaty, hasła, programy dla swoich przedstawicieli. Najbardziej emocjonującym punktem kampanii jest debata przedwyborcza, podczas której przyszli członkowie Uczniowskie Rady Szkolnej prezentują siebie, swoją wizję szkoły . Po debacie cisza przedwyborcza, czas na podjęcie trafnej decyzji.

       Wreszcie najważniejszy moment – wybory. W wyborach do Samorządu Uczniowskiego (zwanego dalej SU) biorą udział wszyscy uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej.

 

Wybory opierają się na zasadach demokratycznych, czyli są:

- równe (każdy uczeń dysponuje jednym głosem),  

- tajne ( lokal wyborczy zapewnia anonimowość głosującym, a karty do głosowania nie są podpisywane),

- bezpośrednie (każdy uczeń osobiście bierze udział w wyborach),

- większościowe ( wybrany zostaje kandydat, który osiągnął największą liczbę głosów),

- powszechne ( prawo do głosowania ma każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Waksmundzie)

 

Wyniki wyborów

do Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

1. Julia Domalik  - 49 głosów

2. Kacper Chorąży – 46 głosów

3. Michalina Niemiec – 29 głosów

4. Maria Bryja

5. Amelia Zięba

6. Paulina Bafia

7. Emilia Lorek

 

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i pomoc w organizacji wyborów. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w  pracy na rzecz całej społeczności uczniowskiej.

Zapraszamy chętnych uczniów naszej szkoły do pomocy nowej Radzie Samorządu Uczniowskiego. 

 

                                                                                                           Opiekunowie S.U.

                                                                                                                Barbara Ziętara

                                                                                                                Tadeusz Jahn

 

 

   

 

83. ROCZNICA AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ

 

17 września 2022 roku obchodzimy 83. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. W wyniku tajnego porozumienia dwóch totalitarnych państw – hitlerowskich Niemiec i stalinowskiego Związku Sowieckiego - II Rzeczpospolita bohatersko odpierająca niemiecką agresję zbrojną, otrzymała śmiertelny i przekreślający możliwość dalszej obrony cios w plecy. Pomimo heroizmu żołnierzy i wysiłków dowódców, walka na dwa fronty była ponad siły dla młodej, odrodzonej ledwie 21 lat wcześniej Polski.

 

17 września 1939 r. około godz. 4.00 oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza koło Podwołoczysk na Podolu podjęły jako pierwsze walkę z jednostkami Armii Czerwonej przekraczającymi granicę naszej ojczyzny. Armia Czerwona bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny wkroczyła na teren II Rzeczpospolitej. Napaść na Polskę była konsekwencją tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, który przed wybuchem II wojny światowej zawarły Niemcy i Rosja. Po jej dokonaniu aresztowano ponad 200 tys. Polaków – oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Obywateli II Rzeczpospolitej zmuszono do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków. Około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Kalininie.

 

 

Krótki film "Agresja ZSRR na Polskę 17 września 1939. Pierwsze dni pod sowiecką okupacją" (Źródło TVP - pobrane z Onet.pl)

 

Fragment wspomnień:

Wanda Woźniak z Dubna tak zapamiętała widzianych po raz pierwszy czerwonoarmistów i uczucia, jakie wówczas towarzyszyły wielu Polakom:

Pamiętam dobrze ten dzień i te wojska sowieckie, te skośne oczy. Żołnierze jechali wozami ciągnionymi przez małe koniki. Uprząż powiązana sznurkami. Ubrani byle jak. Dużo skośnookich. Na plecach jakieś worki, podarte obuwie. Sprzęt wojskowy również ciągnęły małe konie. Widać było, że ludzie i konie są głodni. Każde przydrożne drzewo owocowe zostało natychmiast ogołocone z owoców, a przydrożne ogrody z warzyw. Jedli surowe warzywa i zbierali do worków – plecaków powiązanych sznurkami. Odnosiło się wrażenie, że nigdy niczego nie widzieli i zawsze byli głodni. Nędzne i biedne wojsko. Nikt z Polaków nie wychodził na ulicę. Obserwowano sytuację z ukrycia. Bano się ich, wyglądali strasznie.....

 

   

 

NARODOWE  CZYTANIE 2022

 

W dniu 7 września 2022r. uczniowie klas IV – VIII wzięli udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej.

Celem przedsięwzięcia była popularyzacja polskich dzieł, wzmacnianie poczucia wspólnej tożsamości, a także promowanie kultury żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach.  W tegorocznej edycji wspólnie czytaliśmy wybrane utwory z dzieła Adama Mickiewicza „Ballady i romanse”.

Podczas tego wydarzenia przypomniano uczniom, czym jest Narodowe Czytanie, przybliżono sylwetkę autora i dzieła oraz czytano jego  fragmenty. Zebrani uczniowie mieli okazję posłuchać jak czytają dorośli: pani dyrektor Anna Szałwia, zaproszony gość - pani Iwona Faltyn - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej oraz bibliotekarz szkolny pani Ewa Byrnas. Ulubione fragmenty ballady „Pani Twardowską”, „Świteziankę” i „Powrót taty” zaprezentowali również uczniowie klas V - VIII.

Akcja została przygotowana przez bibliotekarza – Ewę Byrnas oraz nauczycieli języka polskiego: Elżbietę Klocek i Renatę Sojda.

 

Więcej w zakładce Wydarzenia, reportaże (foto).

 

   
 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WAKSMUNDZIE

 

1 września 2022 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Uroczystą inaugurację, która odbyła się na sali gimnastycznej, poprzedziła  Msza Święta, odprawiona w miejscowym kościele. Następnie uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych.      

 

Relacja fotograficzna z inauguracji znajduje się w zakładce Wydarzenia, reportaże (foto).

 

 

   

 

ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

 

Bomby spadające rankiem 1 września 1939 r. na polskie wsie i miasta były zarówno sygnałem rozpoczętej przez Niemców wojny, jak i zapowiedzią trwającego ponad pięć lat koszmaru okupacji, naznaczonego codziennym terrorem, represjami oraz zbrodniami. Zgodnie z rozkazami Adolfa Hitlera agresorzy dążyli bowiem nie tylko do odniesienia zwycięstwa militarnego, ale także do wyniszczenia ludności cywilnej. Gdy 17 września na wschodnie rubieże Rzeczypospolitej wkroczyła Armia Czerwona, rozbiór Polski został przesądzony.

83 lata temu – 1 września 1939 r. – bez wypowiedzenia wojny, III Rzesza Niemiecka zaatakowała Rzeczpospolitą na całej długości granicy między obydwoma państwami. Tego dnia na Polskę, działając zgodnie z planem Hitlera, napadła od południa także armia słowacka. Wojsko Polskie, mimo ogromnej dysproporcji sił, od początku stawiało bohaterski opór, licząc na rychłą pomoc zbrojną aliantów zachodnich.

Symbolicznym początkiem II wojny światowej stał się ostrzał polskiej składnicy tranzytowej Westerplatte w Gdańsku przez niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein”. Żołnierze polscy w heroicznym oporze wytrwali na Westerplatte do 7 września – atakowani z lądu, ostrzeliwani z morza i bombardowani przez lotnictwo. Pierwszego dnia wojny Niemcy zaatakowali także Pocztę Polską w Gdańsku. Zmobilizowani wcześniej pocztowcy bronili się cały dzień, poddając się dopiero po podpaleniu budynku przez napastników.

Zgodnie z rozkazem Adolfa Hitlera wojska niemieckie prowadziły wojnę bezwzględną, totalną, skierowaną również przeciw ludności cywilnej. Lotnictwo niemieckie bombardowało nie tylko cele wojskowe i szlaki komunikacyjne, ale dokonywało terrorystycznych ataków na miasta, w których nie było obiektów militarnych czy przemysłowych, np. pierwszego dnia wojny zbombardowano Wieluń. Ofiarami niemieckich lotników padali uchodźcy z terenów objętych działaniami wojennymi. W Wielkopolsce i na Śląsku zamordowano wielu z wziętych do niewoli członków samoobrony, a w październiku 1939 r. – bohaterskich obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

W czasie gdy Wojsko Polskie prowadziło nierówną walkę z niemieckim Wehrmachtem, 17 września 1939 r. wschodnią granicę Rzeczypospolitej na całej długości przekroczyła Armia Czerwona. Władze Związku Sowieckiego złamały kilka porozumień zawartych z rządem polskim, przede wszystkim układ o nieagresji z 1934 r., obowiązujący do 1945 r. Napaść na Polskę i pogwałcenie zawartych porozumień tłumaczyły rzekomym rozpadem państwa polskiego i nieistnieniem jego władz.

Walkę z Armią Czerwoną podjęły oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), staczając m.in. zwycięski bój pod Szackiem. Przez trzy dni bohatersko broniło się Grodno, gdzie żołnierzy wspierała polska młodzież. Do końca września Sowieci zajęli wschodnie województwa Rzeczypospolitej, dopuszczając się przy tym wielu zbrodni. W Grodnie czerwonoarmiści rozstrzelali grupę wziętych do niewoli obrońców miasta, a w szpitalu w Mielnikach wymordowali żołnierzy i oficerów KOP rannych pod Szackiem. Z kolei w Mokranach grupa wziętych do niewoli przez Armię Czerwoną oficerów Flotylli Pińskiej została przekazana lokalnej bojówce, a następnie rozstrzelana.

Agresja sowiecka przesądziła o tragicznym losie Polski. Pomimo tego, w wielu miejscach ogarniętego wojną kraju, trwał bohaterski opór jego obrońców. 27 września z powodu dramatycznego położenia ludności cywilnej, pozbawionej żywności, prądu i bieżącej wody, zdecydowano o przerwaniu obrony Warszawy. Dwa dni później poddała się twierdza Modlin, a 2 października skapitulował Hel. Ostatnie strzały kampanii padły na Lubelszczyźnie, dokąd dotarły w końcu września oddziały Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga, maszerujące na pomoc Warszawie. 6 października 1939 r. po zaciętej bitwie z Niemcami pod Kockiem, z powodu wyczerpania amunicji, żołnierze gen. Kleeberga złożyli broń.

 

film IPN TV „Kiedy przyjdą podpalić dom”

 

   

 

CZAS ROZPOCZYNANIA I KOŃCZENIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 

Nr lekcji

Godziny

Przerwy

1.    

800 - 845

5

2.    

850 - 935

10

3.    

945 - 1030

5

4.    

1035 -  1120

15

5.    

1135 - 1220

15

6.    

1235 - 1320

5

7.    

1325 - 1410

5

8.    

1415 - 1500

5

9.    

1505 - 1550

5

 

   

 

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

 

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Szkoła Podstawowa w Waksmundzie w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia wg poniższej specyfikacji: wyposażenie do pracowni kuchennej, drukarka 3D wraz z akcesoriami (filamenty), laptop multimedialny, stacja lutownicza, oświetlenie do realizacji nagrań, mikroport z akcesoriami, gimbal, mikrokontroler, mikrofon nagłowny, zestaw nagłośnieniowy, mikrofon kierunkowy, zestaw mikrofonów bezprzewodowych, tło fotograficzne.

Ww. wyposażenie wykorzystane zostanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci przy użyciu najnowszych technologii w ramach programu „Laboratoria przyszłości” oraz doposażenia i unowocześnienia bazy szkolnej.

 

   

 

VII GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY „MAŁY MATEMATYK”

 

Dnia 31 maja 2022 r.  Szkoła Podstawowa  w Waksmundzie  była organizatorem VII Gminnego Konkursu Matematycznego w kategorii szkół podstawowych klas I-III. W konkursie wzięło udział 43 najlepszych matematyków  klas I - III z 17 szkół Gminy Nowy Targ. Uczniowie przez 60 minut zmagali się z zadaniami  opracowanymi przez Panią Alicję Kolbusz – nauczyciela konsultanta ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej MCDN Ośrodek w Nowym Sączu.  Prace sprawdzały trzy komisje składające się z nauczycieli Gminy Nowy Targ. Dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Nowy Targ - Pana Jana Smarducha zostały uroczyście wręczone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Waksmundzie - Panią  Annę Szałwię.

Wyniki w poszczególnych kategoriach:                                                                    

Klasy I                                                                                                                                                       
I miejsce – Małgorzata Kopeć – Szkoła Podstawowa Harklowa
II miejsce – Kacper Chmioła - Szkoła Podstawowa Klikuszowa
III miejsce – Oskar Myśliwiec - Szkoła Podstawowa Waksmund

Klasy II

I miejsce – Kacper Kowalczyk - Szkoła Podstawowa Dursztyn
II miejsce – Anthony Drąg - Szkoła Podstawowa Pyzówka
III miejsce – Mikołaj Leśnicki - Szkoła Podstawowa  Gronków                                                                     

Klasy III

I miejsce – Natasza Tkaczyk - Szkoła Podstawowa Harklowa  
II miejsce – Stanisław Waksmundzki - Szkoła Podstawowa Waksmund    

III miejsce – Karol Czaja - Szkoła Podstawowa Ludźmierz

III miejsce – Oliwia Gil - Szkoła Podstawowa Gronków

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a Nauczycielom  za przygotowanie uczniów. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 

 

   

 

ZAJĘCIA WAKACYJNE DLA DZIECI

 

 

   

 

MAMY MISTRZA ORTOGRAFII!

 

            W dniu 18 maja  2022 r. w Szkole Podstawowej w Dursztynie odbył się Konkurs  Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii klas  IV-VIII szkół podstawowych Gminy Nowy Targ. Uczniowie podzieleni byli na 3 grupy wiekowe.

 Celem konkursu jest propagowanie idei poprawnej pisowni i interpunkcji oraz podniesienie kompetencji ortograficznych u uczniów.

Naszą szkołę reprezentowało 3 uczniów.

W kategorii klas V-VI tytuł Mistrza Ortografii zdobył Wojciech Waksmundzki.

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY !

                                              

                                                                                  Renata Sojda

 

 
   

 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ GMINY NOWY TARG W PIŁCE NOŻNEJ

 

W dniu 12.05.2022r. odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej Gminy Nowy Targ w piłce nożnej. Do rywalizacji przystąpili uczniowie klas IV-VI i rywalizowali na boisku typu „Orlik”. Udział wzięło 16 drużyn i rywalizowano w 4 grupach po 4 drużyny w każdej z grup. Nasza drużyna odniosła jedną porażkę w pierwszym meczu a następnie komplet zwycięstw. W finale zawodnicy rywalizowali z rówieśnikami z Pyzówki wygrywając 3:0. Najlepszym zawodnikiem turnieju został zawodnik naszej drużyny Samuel Palenik. Warto zaznaczyć, iż większa część zawodników biorących udział w zawodach to wychowankowie klas sportowych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Więcej w zakładce Wydarzenia, reportaże (foto).

 

   

 

WIELKI PLEBISCYT EDUKACYJNY GAZETY KRAKOWSKIEJ - SZKOŁA ROKU 2021


To kolejna odsłona największego w Polsce plebiscytu edukacyjnego, w którym placówki przyjazne uczniom zostaną wybrane w głosowaniu najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Czekają na nie nagrody, a dyrektorzy szkół, które w każdym województwie zdobędą najwięcej głosów, odbiorą nagrody podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Nasza szkoła zajęła w tym plebiscycie

I miejsce

w powiecie nowotarskim

i zdobyła cenną nagrodę w postaci vouchera o wartości 3000 zł 

 

 

 

   

 

 

\

 

WIZYTA SZKOŁY PARTNERSKIEJ Z RUMUNII

 

W dniach od 25 do 29 kwietnia 2022 Szkoła Podstawowa w Waksmundzie gościła u siebie uczniów oraz nauczycieli ze szkoły partnerskiej z  Rumunii. W ramach wizyty uczniowie oraz nauczyciele wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Waksmundzie uczestniczyli w lekcjach plastyki, języka angielskiego, wychowania fizycznego oraz informatyki. Goście z Rumunii odwiedzili następujące miejsca w Polsce: Zakopane, Wieliczkę, Kraków oraz Niedzicę. Wizyta gości z Rumunii  dała możliwość wymiany doświadczeń i zawarcia nowych przyjaźni.

 

Więcej (m. in. zdjęcia z akademii) w zakładce Wydarzenia, reportaże (foto).

 

   

 

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

3 maja -  ważny dla każdego Polaka dzień. Jest to rocznica  uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Konstytucji. Święto to zostało wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791 r.  Ustawa ta była próbą ratowania upadającej Rzeczpospolitej.

Twórcami  Konstytucji 3 Maja byli: król Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki , Hugo Kołłątaj. Ustawę uchwalono na Zamku Królewskim w Warszawie. Konstytucja wprowadzała m.in. trójpodział władzy, zniosła liberum veto i wolną elekcję, uznawane  powszechnie za główne przyczyny słabości i upadku państwa.

 

Dzień Flagi Państwowej - prezentacja multimedialna (Youtube) https://www.youtube.com/watch?v=XoOKTDTAbls

Prezentacja multimedialna autorstwa naszej uczennicy Iwony Waksmundzkiej: Konstytucja 3 maja

 

                                                      Renata Sojda, Elżbieta Klocek, Ewa Byrnas

 

Więcej (m. in. zdjęcia z akademii) w zakładce Wydarzenia, reportaże (foto).

 

   

 

DUŻY SUKCES UCZNIA NASZEJ SZKOŁY!

 

W miniony weekend rozegrano zawody modelarskie Pucharu Polski Modeli F1E  (modele szybowców, sterowane magnetycznie), których organizatorem był Aeroklub R.O.W. i Aeroklub Nowy Targ. Sukcesem zakończył się start młodego modelarza z naszej szkoły - Adriana Waksmundzkiego. Uczeń klasy VIII startował w kategorii junior młodszy i zajął I miejsce w dniu 23.04.2022 r. oraz II miejsce w dniu 24.04.2022 r. 

 

GRATULACJE!

 

 

   

 

DZIEŃ ZIEMI

 

22 kwietnia obchodzony jest Dzień Ziemi. Święto to ustanowiono, aby uświadamiać ludzi, że świat, w którym żyjemy jest naszym wspólnym dobrem.

Aby przybliżyć wszystkim zagadnienia związane z tą akcją, w szkole zorganizowano obchody Dnia Ziemi. Uczniowie z klas 4-8 wykonały lapbooki, prezentacje oraz wzięły udział w konkursie wiedzy dotyczącym ochrony przyrody.

Po części teoretycznej obchodów uczniowie wzięli udział w akcji gminnej sprzątania świata.

 

Więcej w zakładce Wydarzenia, reportaże (foto).

 

   
 

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich w 2022 roku organizuje dla dzieci rolników turnusy rehabilitacyjne w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS.

Szczegóły
 

   

 

 

   

 

Zarządzenie Nr 5/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Waksmundzie
z dnia 11 kwietnia 2022r.

(zmiana)


w sprawie: wytycznych przeciwepidemicznych obowiązujących Szkole Podstawowej w Waksmundzie
w okresie organizowania zajęć edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych na terenie
Szkoły w trakcie pandemii koronawirusa COVID- 19 od 11 kwietnia 2022 r.

 

   

        

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA „OSZCZĘDŹ DZIECKU OSPY”

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, w związku ze zwiększoną liczbą stwierdzonych zachorowań  na ospę wietrzną w powiecie nowotarskim,
w załączeniu przesyła materiały ogólnopolskiej kampanii„ Oszczędź dziecku ospy” , rozpoczętej w 2019 roku.  Celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zagrożenia tą chorobą i możliwości ochrony przed nią. Kampania adresowana jest do rodziców i opiekunów  dzieci uczęszczających do żłobków i klubów dziecięcych. Ospa uważna jest powszechnie za łagodną chorobę wieku dziecięcego ,w związku z tym wielu rodziców ją bagatelizuje .Tymczasem zakażenie może powodować poważne konsekwencje zdrowotne. Najbardziej skuteczną metodą profilaktyki chorób zakaźnych ,w tym ospy są szczepienia ochronne.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia-każde dziecko w Polsce uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego ma prawo do bezpłatnego szczepienia przeciwko ospie wietrznej.

Opis kliniczny: Ospa wietrzna przeważnie występuje u dzieci. 24 godziny przed wystąpieniem charakterystycznej wysypki, pojawiają się takie objawy jak: podwyższona temperatura lub gorączka do 40°C, bóle głowy oraz pogorszenie samopoczucia. Wysypka charakteryzuje się szybkim wysiewem małych, czerwonych grudek, początkowo pojawiających się na tułowiu, następnie na twarzy oraz owłosionej skórze głowy. W ciągu kilku godzin powstałe na skórze plamki przybierają postać grudek, które przechodzą
w wypełnione płynem surowiczym pęcherze. Zmianom skórnym towarzyszy świąd. Nowe wykwity pojawiają się w okresie od 2-5 dni, na ogół w 2-3 rzutach.

Przebieg ospy wietrznej na ogół jest łagodny. Jeśli jednak ospa wietrzna wystąpi u młodzieży lub osób dorosłych, przebieg może być nasilony.

Źródło zakażenia i drogi szerzenia: Źródłem zakażenia jest chory człowiek. Wirus rozprzestrzenia się drogą powietrzną, kropelkową, przez bezpośredni kontakt oraz pośredni przez kontakt z materiałem świeżo zanieczyszczonym zawartością pęcherzyków osoby chorej.

Występowanie: Ospa wietrzna występuje na całym świecie. Zachorowania obserwujemy przez cały rok, ale najwięcej pojawia się na wiosnę. Nasilenie występowania choroby obserwuje się średnio co 2- 3 lata.

Więcej informacji na temat ospy wietrznej można znaleźć na stronie: www.ospawietrzna.pl

 

   

 

Zarządzenie Nr 5/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Waksmundzie
z dnia 11 kwietnia 2022r.

(zmiana)


w sprawie: wytycznych przeciwepidemicznych obowiązujących Szkole Podstawowej w Waksmundzie
w okresie organizowania zajęć edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych na terenie
Szkoły w trakcie pandemii koronawirusa COVID- 19 od 11 kwietnia 2022 r.

 

   

 

GMINNY PROJEKT „UMIEM PŁYWAĆ”- ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA

 

Nasza szkoła będzie uczestniczyć w organizowanym przez Wójta Gminy Nowy Targ programie „Umiem pływać” współfinansowanym przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Program przeznaczony jest dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

Jeżeli chcecie Państwo, aby wasze dziecko wzięło udział w projekcie prosimy o złożenie do 06.04.2022 r. (środa) w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

Dokumenty te można pobrać jako załącznik w dzienniku Librus, będą również dostępne do uzupełnienia w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.

Informujemy Państwa, że powołana przez Dyrektora Szkoły komisja rekrutacyjna, zgodnie z  Zarządzeniem Wójta Gminy Nowy Targ z dnia 30 marca 2022 r., przeprowadzi rekrutację z uwzględnieniem zasad polityki równych szans. Priorytetowo będą traktowani uczniowie/uczennice:

  • z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

  • pochodzący z rodzin wielodzietnych,

  • nie umiejący pływać.

Informujemy Państwa, że powołana przez Dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna, sprawdzi kompletność złożonych wniosków, przeprowadzi ich analizę i stworzy listę uczestników oraz listę rezerwową. Liczba uczestników jest ograniczona.

Informacje szczegółowe dotyczące realizacji projektu przez uczniów zakwalifikowanych  zostaną przekazane w terminie późniejszym.

 

   

 

REKRUTACJA

 

Uprzejmie informujemy, że kandydaci do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Waksmundzie, zostali zakwalifikowani do przyjęcia. Lista zakwalifikowanych kandydatów dostępna jest w wersji papierowej na drzwiach wejściowych do budynku przedszkola.

W związku z powyższym proszę o złożenie w sekretariacie Szkoły do 25.03.2022 r. oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego (oświadczenie podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata).

 

OŚWIADCZENIE potwierdzające przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka wolę przyjęcia do oddziału przedszkolnego (PDF)

OŚWIADCZENIE potwierdzające przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka wolę przyjęcia do oddziału przedszkolnego (Word)

 

   

 

HAŁASOWI MÓWIMY STOP

 

Uczniowie klas I-III w drugim okresie roku szkolnego 2021/2022 realizowali wspólny  projekt  pod nazwą „Hałasowi  mówimy stop!” W ramach projektu uczniowie wykonywali zaplanowanie zadania, między innymi przygotowywali prace plastyczno-techniczne w formie znaków drogowych symbolizujących ciszę i zakaz hałasowania. Zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjno – wychowawcze przez wychowawców klas I-III dotyczące hałasu: źródła hałasu, szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka, sposoby na jego ograniczenie w najbliższym otoczeniu.  Układali  rymowanki oraz wykonywali plakaty na temat szkodliwości hałasu. Powstałe w ten sposób prace dekorują hol szkoły i przypominają uczniom o szkodliwości hałasu i jego negatywnym  wpływie na samopoczucie każdego człowieka.

Działaniami koordynowały Beata Buła, Iwona Budzisz, Dorota Kolasa, Stanisława Waksmundzka, Agnieszka Sieniawska.

 

 

   

 

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

 

Wiadomości, które otrzymujemy ze wschodniej granicy poruszają sercami wielu ludzi. W chęć niesienia pomocy została zaangażowana również nasza społeczność szkolna.  W ostatnich dniach Szkolny Klub Wolontariatu oraz Samorząd Uczniowski zorganizowali zbiórkę darów dla naszych sąsiadów z Ukrainy. Ilość rzeczy, które udało się zebrać przerosła nasze oczekiwania.  Jedzenie, koce, ubrania dla małych dzieci oraz wiele innych potrzebnych artykułów zostały przewiezione do Parafialnego Zespołu Caritas działającego przy Parafii Św. Katarzyny.  Składamy serdeczne podziękowanie WSZYSTKIM  osobom, które włączyły się do akcji na rzecz Ukrainy!

Szkolny Klub Wolontariatu oraz Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami

 

 

   

 

TRWA REKRUTACJA!

 

Prowadzimy zapisy dzieci w wieku 3-6 lat na rok szkolny 2022/2023
Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Waksmundzie
 

Termin składania wniosków do 11.03.2022 r.

 

WZORY DOKUMENTÓW

FILM (wyższa rodzielczość)

FILM (niższa rodzielczość)

PREZENTACJA

 

Więcej informacji pod nr tel. (18) 26-53-941

 

 

   
 

 

 

   

 

I LOVE MY COUNTRY

Sześciolatki w projekcie eTwinning

 

Przedszkolaki z "zerówki" biorą udział w międzynarodowym projekcie eTwinning. Tym razem dzieci  pokażą swoim rówieśnikom z Rumunii i Turcji, jak bardzo kochają swój kraj i co jest w nim najwspanialsze. W trakcie trwania projektu dzieci przygotują ozdoby świąteczne, książkę kucharską oraz film z zabawami i zaprezentują je dzieciom z zagranicy. Dzięki udziałowi w projekcie przedszkolaki poznają tradycyjne rumuńskie i tureckie dania regionalne, dowiedzą się ciekawostek o tych państwach i pobawią się w  zabawy, w które bawią się dzieci w odległych krajach Unii Europejskiej.

                                                                                                                                          Paulina Piwowarska, Ewa Byrnas

 

   
 

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 DLA DZIECI POWYŻEJ 5 R.Ż.

 

Link do strony, gdzie zamieszczony jest List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-edukacji-i-nauki-oraz-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-dzieci-w-wieku-5-11-lat

 

 

   
 

40. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

 

 

13 grudnia przypada 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Stan wojenny w Polsce trwał od 1981 r. do 1983 r. Został wprowadzony przez Wojciecha Jaruzelskiego oraz władze komunistyczne PRL-u by zahamować aktywność społeczeństwa pragnącego zmiany ustroju państwa. Generał uzasadniał wprowadzenie stanu wojennego możliwością wkroczenia Armii Radzieckiej na teren Polski. Władzę w Polsce przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego.

W stanie wojennym została wprowadzona godzina milicyjna tzn. że w godz. 22 - 6 nie można było wychodzić z domów, a po ulicach jeździły czołgi oraz pojazdy wojskowe. Zakazano zmieniania miejsca zamieszkania oraz wprowadzono cenzurę do korespondencji. Zawieszono lub zlikwidowano różne organizacje i związki zawodowe (np. Solidarność, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Niezależne Zrzeszenie Studentów itd.). Działaczy "Solidarności" oraz opozycji politycznej internowano. Pozostali członkowie związku zawodowego utworzyli Tymczasową Komisję Koordynacyjną działającą w podziemiach i organizującą różne demonstracje, strajki w kopalniach i fabrykach.

Społeczeństwo było przeciwko stanowi wojennemu. Urządzano strajki, ludzie celowo spóźniali się do pracy, aktorzy odmawiali występów w mediach oraz filmach, ludzie rozdawali ulotki oraz malowali na budynkach hasła antyrządowe. Było coraz więcej wydawanych nielegalnych gazet, oraz rozpoczęto nadawanie radia "Solidarność".

Stan wojenny zakończył się na skutek osłabiającej się gospodarki państwa: brak produktów w sklepach, żywność na kartki, podwyższenie cen jedzenia, energii oraz opału. Został wydłużony czas pracy ludzi by unormować sytuację finansową kraju. W 1992 r. Sejm uznał wprowadzenie stanu wojennego za nielegalne.

MATERIAŁY MULTIMEDIALNE

 

                                                                         

Broszura "Dziewięciu z wujka"           Wystawa Stan wojenny 1981-1983                 Wystawa "Czas apokalipsy"             

                                                

 

Materiał filmowy "Stan wojenny"

 

Galeria zdjęć

 

 

Źródło: Internet

 

   

 

 

 

 

 

 

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

 

Dziewiętnaście szkół podstawowych Gminy Nowy Targ znalazło się w programie Laboratoria Przyszłości. W ramach programu do budżetu gminy wpłynęło 890 000,00 zł.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Uzyskane wsparcie finansowe w ramach programu Laboratoria Przyszłości zostanie przeznaczone na nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Szkoły Podstawowe Gminy Nowy Targ otrzymają sprzęt do nauki zgodnie z katalogiem wyposażenia, które może być kupowane przez szkoły w ramach inicjatywy Laboratoria Przyszłości. Obecnie w skład wyposażenia podstawowego wchodzą:

  • Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)

  • Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami

  • Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)

  • Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Katalog zawiera również wyposażenie dodatkowe, dobierane swobodnie przez szkoły.

Misją programu Laboratoria Przyszłości jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

 

   

 

 

 

 

 

LIST MINISTRA EDUKACJI I NAUKI ORAZ MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE SZCZEPIEŃ DZIECI W WIEKU 5-11 LAT (doc)

 

LIST MINISTRA EDUKACJI I NAUKI ORAZ MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE SZCZEPIEŃ DZIECI W WIEKU 5-11 LAT (pdf)

 

 

Informacje zawarte w liście mają pomóc rodzicom i opiekunom w podjęciu świadomej i odpowiedzialnej decyzji dotyczącej szczepień dzieci w wieku 5-11 lat.

 

 

   

 

SERCE

 

Przed budynkiem naszej szkoły zostało umieszczone SERCE- metalowy pojemnik na plastikowe nakrętki. To idealny sposób na recykling i pomoc charytatywną. Zachęcamy by wszyscy uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy zaangażowali się w zbiórkę, realizując jednocześnie cel społeczny i ekologiczny. SERCE nie zostałoby zakupione gdyby nie nasi wspaniali sponsorzy. Z całego serca ślemy podziękowania dla Rady Rodziców i naszych lokalnych przedsiębiorców p. Andrzeja Krupy i p. Marka Kolasy. Pieniądze ze sprzedaży nakrętek to pomoc dla Ani, naszej małej wojowniczki, uczennicy naszej szkoły.                                                                                      

Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu Zuzanna Jedynak

 

 

   

 

PLATFORMA SPECJALISTYCZNO-DORADCZA

 

W ramach  programu wsparcia psychologiczno – pedagogicznego Ministerstwa Edukacji  jest dostępna na stronie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Platforma Specjalistyczno-Doradcza, w zakładce program wsparcia

www.pwpp.uksw.edu.pl  

Przeznaczona jest ona dla nauczycieli, rodziców, uczniów. W razie problemów rodzice oraz uczniowie mogą skorzystać z konsultacji online ze specjalistą, co w dobie obecnych problemów w dostępności  usług jest nieocenione. 

 

Pozdrawiam

Elżbieta Jankowska

Koordynator Programu Wsparcia w Małopolsce

 

   
 

Harmonogram zajęć wspomagających klas IV - VI (od 15 listopada 2021)

znajduje się z zakładce  INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

   

 

 

PLAN LEKCJI SZKOŁY obowiązujący od 15.11.2021

 

znajduje się w zakładce INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

 

 

   

 

„POZNAJ POLSKĘ”

– nowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki realizowane przez szkoły podstawowe Gminy Nowy Targ

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

W ramach tego projektu szkoły Gminy Nowy Targ otrzymują środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu „Polski Ład”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. W ramach tych obszarów Minister ogłosił wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe). 

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

  • jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,

  • dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,

  • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

 

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

W 2021 roku szkoły podstawowe Gminy Nowy Targ otrzymały wsparcie na łączną kwotę 150 525,00 zł. Wkład własny rodziców to kwota 37 632,00 zł

Szkoły Gminy Nowy Targ realizujące przedsięwzięcie w 2021 roku:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W GRONKOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W HARKLOWEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA W KLIKUSZOWEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ KINGI W KNUROWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRAUSZOWIE IM. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W KREMPACHACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W LASKU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W LUDŹMIERZU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA PRZERWY-TETMAJERA W ŁOPUSZNEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WIKTORII BARANÓWNY W MORAWCZYNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W OBIDOWEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. ANDRZEJA WAKSMUNDZKIEGO W OSTROWSKU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERSKICH DZIECI WARSZAWY W PYZÓWCE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W ROGOŹNIKU

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZLEMBARKU

SZKOŁA PODSTAWOWA W WAKSMUNDZIE

 

Termin realizacji: do 15.12.2021 r.

 

   
 

PAMIĘTAMY O ZMARŁYCH NAUCZYCIELACH I PRACOWNIKACH NASZEJ SZKOŁY

 

1 listopada to szczególny dzień, w którym wspominamy wszystkich wiernych zmarłych. Z tej okazji w dniu 29 października 2021 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem, wybrali się na cmentarz, aby zapalić znicze i pomodlić się przy grobach zmarłych nauczycieli  i pracowników naszej szkoły. Uczniowie nie zapomnieli również o pozostawieniu światełka przy Pomniku Konfederatów Tatrzańskich. 

 

 

   

 

WYCIECZKA SZKOLNA KLAS I-III  DO KRAKOWA

W RAMACH PROJEKTU MEIN „POZNAJ POLSKĘ”

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W dniu 28 października 2021r. uczniowie klas I-III  wraz z nauczycielami naszej szkoły  udali się na wycieczkę do Krakowa - w ramach projektu współfinansowanego przez  Ministerstwo Edukacji i Nauki „ Poznaj Polskę”. Celem wyprawy było zwiedzenie komnat królewskich w zamku na Wawelu, poznanie najważniejszych zabytków Rynku oraz warsztaty w Żywym Muzeum Obwarzanka.

Więcej w zakładce Wydarzenia, reportaże (foto)

 

   

 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

"PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA" 

 

"Oddział przedszkolny 4-5 latki realizuje w tym roku szkolnym Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała". 

Główne założenia i cele :

· kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski

· kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,

· dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,

· poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca,

· uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,

· przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych

· budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy

· kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka.

 

Więcej w zakładce Wydarzenia, reportaże (foto)

 

   

 

SPOTKANIE AUTORSKIE Z JULIANEM KLAMERUSEM

 

W dniu 19 października w naszej szkole odbyło się spotkanie autorskie z panem Julianem Klamerusem. Postać niezwykle ciekawa, która zgodziła się podzielić swoimi doświadczeniami artystycznymi (i nie tylko) z uczniami klas IV – VIII. Gość bardzo ciekawie opowiedział dzieciom o swoim warsztacie pisarskim, inspiracjach oraz procesie tworzenia. Ponadto każdy uczeń miał możliwość otrzymania autografu artysty z osobistą dedykacją.

Więcej w zakładce Wydarzenia, reportaże (foto)

 

   

 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY I

BIEG MEMORIAŁOWY im. WOJCIECHA i STANISŁAWA LIGĘZÓW

 

W dniu 14.10.2021r. w Szkole Podstawowej w Waksmundzie obchodzono uroczyście Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym. Po mszy odbył się VI Bieg Memoriałowy im. Wojciecha i Stanisława Ligęzów w którym uczestniczyły dzieci i młodzież z całej szkoły. Rywalizowano w trzech kategoriach wiekowych na trzech odcinkach o różnej długości dostosowanej do wieku uczestników. Pierwsi na start w asyście straży pożarnej wyruszyli najstarsi uczniowie z klas 7,8. Następna grupa składała się z klas 5,6. Ostatnie do boju ruszyły klasy 3,4. Uczestnicy rywalizowali w duchu „fair play” a pogoda sprzyjała do uprawiania aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Po biegu wszystkim uczestnikom biegu wręczono pamiątkowe medale a najlepszym w swojej kategorii również nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców, serdecznie dziękujemy.

Więcej w zakładce Wydarzenia, reportaże (foto)

 

   

 

WYCIECZKA SZKOLNA  DO KRAKOWA

W RAMACH PROJEKTU MEIN „POZNAJ POLSKĘ”

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

W dniu 12 października 2021r. uczniowie klas IV-VIII  wraz z nauczycielami naszej szkoły  udali się na wycieczkę do Krakowa -  w ramach projektu współfinansowanego przez  Ministerstwo Edukacji i Nauki „ Poznaj Polskę”.

Więcej w zakładce Wydarzenia, reportaże (foto)

 

   

 

SUKCES W IGRZYSKACH MŁODZIEŻY SZKOLNEJ OŚRODKA NOWY TARG W PIŁCE NOŻNEJ

 

W dniach 29.09.2021 i 30.09.2021r. odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej Ośrodka Nowy Targ w piłce nożnej. Pierwszego dnia do rywalizacji przystąpili uczniowie klasy 6 i rywalizowali na boisku typu „Orlik”. Udział wzięło 6 drużyn i rywalizowano „każdy z każdym”. Nasza drużyna odniosła komplet zwycięstw i awansowała do zawodów powiatowych. Dzień później do Halowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej przystąpili uczniowie klasy 8. Do rywalizacji zgłosiło się 9 drużyn, które podzielono na 3 grupy po 3 drużyny. Nasza drużyna po wyjściu z grupy odniosła same zwycięstwa ulegając dopiero w finale i zajmując 2 miejsce w końcowej klasyfikacji, tym samym meldując się w zawodach powiatowych. Warto zaznaczyć, iż znaczna część zawodników to wychowankowie klas sportowych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

   

 

KLUB TURYSTYKI AKTYWNEJ – pierwsza wyprawa

 

Turystyka aktywna jest elementem zdrowego stylu życia, a przy tym przyjemnym, ciekawym i korzystnym dla zdrowia sposobem na spędzanie czasu wolnego. Aktywność fizyczna jest niezbędna każdemu człowiekowi, ponieważ pozwala zapobiegać chorobom cywilizacyjnym i jest sposobem na czerpanie przyjemności, poprawia samopoczucie, a także pomaga zapewnić przez długie lata wysoka jakoś życia. Można powiedzieć, że wszystko zaczyna się w szkole, także przygoda z turystyką. Owych początków należy dopatrywać się w szkolnym krajoznawstwie, które powinno być wstępem do bycia świadomym turystą. W ramach działań Klubu Turystyki Aktywnej nastawionego na aktywność turystyczną, uczniowie będą poznawać swój region (tzw. małą ojczyznę), z jego środowiskiem przyrodniczym, tradycją, historią, kulturą, zabytkami.

W dniu 09.10.2021 r. odbyła się pierwsza wycieczka turystyczna w ramach działania klubu. Celem wędrówki były Trzy Korony w Pieninach.

 

Więcej w zakładce Wydarzenia, reportaże (foto)

 

   

 

 

Miło nam poinformować, że nasza Szkoła  otrzymała po raz kolejny

 

CERTYFIKAT

 

za udział w V edycji programu

antynikotynowej edukacji zdrowotnej

"Bieg po zdrowie"

 

 

   

 

 

PLAN LEKCJI SZKOŁY znajduje się w zakładce INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCEN znajdują się również w zakładce INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ WSPOMAGAJĄCYCH - znajduje się w zakładce INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

   

 

MATERIAŁY I INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SZKOŁY W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

                                                                                                                                                                                                       

 

Zarządzenie Nr 15/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Waksmundzie z dnia 30 sierpnia 2021r.

w sprawie: procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej w Waksmundzie w okresie organizowania zajęć edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych na terenie Szkoły w trakcie pandemii koronawirusa COVID- 19.

 

 

ZAŁĄCZNIKI
wersja PDF wersja Word

Załącznik 1

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa, obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej w Waksmundzie w okresie organizowania zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 (aktualizacja na dzień 1 września 2021 r.)

Załącznik 1

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa, obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej w Waksmundzie w okresie organizowania zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 (aktualizacja na dzień 1 września 2021 r.)

Załącznik 2

Oświadczenie rodzica potwierdzające zapoznanie się z Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa, obowiązującą na terenie Szkoły Podstawowej w Waksmundzie w okresie organizowania zajęć w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19;

Załącznik 2

Oświadczenie rodzica potwierdzające zapoznanie się z Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa, obowiązującą na terenie Szkoły Podstawowej w Waksmundzie w okresie organizowania zajęć w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

Załącznik 3

Informacja o aktualnych numerach telefonów kontaktowych celem przygotowania szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami

Załącznik 3

Informacja o aktualnych numerach telefonów kontaktowych celem przygotowania szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami

Załącznik 4

Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka

Załącznik 4

Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka

Załącznik 5

Oświadczenie o stanie zdrowia ucznia oraz o tym, czy ktoś z domowników przebywa w kwarantannie domowej lub izolacji

Załącznik 5

Oświadczenie o stanie zdrowia ucznia oraz o tym, czy ktoś z domowników przebywa w kwarantannie domowej lub izolacji

Załącznik 6

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę?

Załącznik 6

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę?

Załącznik 7

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice?

 

 

   

 

 

 

 

 

 

REALIZACJA PROJEKTU „NASZA MAŁA OJCZYZNA”

w ramach

Ponadnarodowej Mobilności Uczniów

 

17 sierpnia 2020 Szkoła Podstawowa w Waksmundzie rozpoczęła realizację projektu „Nasza Mała Ojczyzna” (Our small community) w ramach Ponadnarodowej Mobilności Uczniów realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

W ramach projektu 10 uczniów Szkoły, zrekrutowanych na podstawie przygotowanego Regulaminu Rekrutacji,  wraz z dwoma opiekunami odwiedziło szkołę partnerską w Rumunii, w miejscowości Magura. W trakcie wyjazdu, uczniowie klasy VI i VII uczestniczyli w zajęciach formalnych oraz nieformalnych wraz z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej.

 

RELACJA Z POBYTU W RUMUNII 20-26 czerwca 2021 r.

 

Podróż samolotem i przyjazd

 

Wizyta w szkole naszych partnerów w Rumunii, w miejscowości Magura

 

Wizyta na zamku Draculi w Branie

 

Wieczór Draculi

 

Wycieczka do Parku Rzeźby Współczesnej i wulkany błotne

 

Wycieczka do Bukaresztu

 

"Marsz rowerowy"

 

 

Więcej w zakładce PROJEKTY, PROGRAMY

 

   

administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski e-mail: pk_waksmund@onet.eu