Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Strona główna - powrót

Wstęp do deklaracji:

Szkoła Podstawowa w Waksmundzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://www.spwaksmund.ugnowytarg.pl/ - strony internetowej Szkoły Podstawowej w Waksmundzie.

Data publikacji: 2009-11-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01

Strona internetowa http://www.spwaksmund.ugnowytarg.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Zamieszczone na stronie http://www.spwaksmund.ugnowytarg.pl/informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Szkoły Podstawowej w Waksmundzie
   

 2. Zamieszczone na stronie http://www.spwaksmund.ugnowytarg.pl/ informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).
   

 3. Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
   

 4. Z uwagi na ograniczenia systemowe w serwis nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
   

 5. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
   

 6. Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Henryk Zabrzewski, e-mail: pk_waksmund@onet.eu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

1.  Do budynku szkoły prowadzą 4 wejścia.

-     Główne wejście znajdujące się od ulicy Na Równi. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych.

-     Wejście boczne usytuowane również od ulicy Na Równi (po prawej stronie od wejścia głównego) ma przygotowany podjazd dla osób niepełnosprawnych

-     Wejście 3 nie posiada schodów ani zadaszenia, znajduje się również od ulicy Na Równi (po lewej stronie od wejścia głównego)

-     Wejście 4 posiada kilka stopni schodowej i zadaszenie, znajduje się od strony boiska szkolnego – strona północna.

-     Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

2.  W budynku na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu znajdują się klatki schodowe. Budynek posiada windę od strony północnej.

3.  Na terenie szkoły znajdują się parkingi dla samochodów osobowych (od wschodu i zachodu), miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (2) na parkingu wschodnim są oznakowane.

4.  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5.  W szkole nie ma pętli indukcyjnych ani informacji głosowych.

6.  W szkole na każdej kondygnacji znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych

7.  W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

8.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Strona główna - powrót